Slovenská legislatíva

8. 2. 2021

Zmena Zákonníku práce od 2021 – home-office a ďalšie zmeny

Zmena Zákonníku práce od 2021 – home-office a ďalšie zmeny

Zákonník práce sa v roku 2020 menil viackrát. Najdiskutovanejšie zmeny sa týkajú napríklad predĺženia dovolenky, „zdobrovoľneniu“ gastrolístkov a „home-office“ alebo práce z domu. Ako sa dotýka Zákonník práce 2021, ktorého účinnosť má nastať 01.03.2021 zamestnávateľov a zamestnancov? Ako reagovať z pohľadu bezpečnosti dát a ochrany osobných údajov?

Aktualizované 08.02.2021

Zákonník práce je ku dňu 08.02.2021 schválený v NR SR.

Práca z domu a Zákonník práce

V tejto dobe je práca z domu bežným javom. Rok 2020 urýchlil prechod na home office, prinútil firmy pristúpiť k digitalizácii. A konečne sa režim práce z domu prispôsobuje požiadavkám tejto doby1 aj v Zákonníku práce. Zamestnávateľovi a zamestnancovi stanovuje Zákonník práce od roku 20212 „mantinely“ pre prácu z domu a teleprácu.

Domácka práca, telepráca a „home office“

Aj keď tieto pojmy sú veľmi podobné, až rovnaké, majú svoje osobitosti.

Domácka práca alebo telepráca je práca vykonávaná pravidelne z domácnosti zamestnanca. Nie je teda mimoriadnou alebo príležitostnou prácou, ktorú zamestnanec vykonáva so súhlasom zamestnávateľa po dohode s ním. Príležitostná práca z domácnosti je „home office“.

Deliacim kritériom medzi domácou prácou, teleprácou a home office je pravidelnosť výkonu práce mimo pracoviska. Napríklad, ak možno určiť, že pravidelne, každý týždeň zamestnanec vykonáva prácu z domácnosti, jedná sa o domácku prácu alebo teleprácu. A na to by mala reagovať aj pracovná zmluva.

Novinky – domácka práca a telepráca

Medzi novinky patrí:

  • dohoda zamestnávateľa a zamestnanca na rozvrhnutí pracovného času alebo pružný pracovný čas,
  • právo zamestnanca nepoužívať pracovné prostriedky počas jeho denného odpočinku alebo týždenného odpočinku, čo nemá byť posúdené ako nesplnenie povinnosti,
  • úhrada zvýšených výdavkov, ak zamestnanec pracuje s vlastnými zariadeniami – ak zamestnávateľ nemá možnosť prideliť pracovné zariadenia a zabezpečiť pracovné prostriedky, z pohľadu ochrany dát a ochrany osobných údajov je zamestnávateľ stále zodpovedný za bezpečnosť.

K dohode zamestnávateľa a zamestnanca na rozvrhnutí pracovného času možno doplniť, že zamestnanec má právo „nepoužívať pracovné prostriedky v čase jeho denného odpočinu alebo týždenného odpočinku, ak nemá prácu nadčas alebo počas čerpania dovolenky, sviatku a pod.“ Teda, nie je nútený „byť nepretržite online“.

Zamestnávateľ so zamestnancom sa tiež môžu dohodnúť na mieste výkone práce, ktoré bude „zamestnancovou domácnosťou“. To nemusí byť fixné. Zamestnanec tak má právo

Novela tak zavádza do vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom práva a povinnosti pre obe strany. Výsledkom má byť vyššia flexibilita pri nastavovaní domáckej práce a telepráce.

home-office-infografika-securion

Nové povinnosti pre zamestnávateľa v súvislosti s prácou z domu

Zamestnávateľ má „nové“ povinnosti vo vzťahu k zamestnancom definované tak, že musí predchádzať izolácii zamestnanca a uhrádzať spomínané zvýšené výdavky pri používaní vlastných zariadení zamestnancom. Zároveň, zamestnávateľ má zabezpečiť zamestnancovi aj prístup k prehlbovaniu klasifikácie – ako u bežných zamestnancov.

Ostatné povinnosti definuje, až na malé úpravy a zmeny, definuje aj súčasný Zákonník práce:

  • udržiavanie technického a programového vybavenia, ak nepoužíva zamestnanec vlastné – vlastné technické aj programové vybavenie so sebou prináša riziká,
  • zabezpečenie ochrany údajov, ktoré sa spracúvajú – platí nielen pre osobné údaje, ale všetky údaje spracúvané zamestnancom,
  • informovanie zamestnanca o obmedzeniach spojených s používaním technického a programového vybavenia.

Aj keď bol priestor – či už v rámci pracovného práva alebo v rámci ochrany dát a osobných údajov – na detailnejšiu právnu úpravu, snahu o úpravu „home office“ a domáckej práce  vnímame kladne. Najmä v čase digitalizácie, kedy s domáckou prácou a teleprácou, ako aj home office treba počítať.

O tom, ako nastaviť home office v súlade s GDPR sme písali viac článkov, ktoré nájdete pod jednou stránkou – GDPR práca z domu.

K home office a GDPR sme pripravili aj videoškolenie (článok pokračuje pod videom):

V prípade, že sa vám video nezobrazuje je potrebné povoliť zbieranie cookies.

Zákonník práce 2021: ďalšie zmeny

Aj keď ďalšie zmeny Zákonníka práce majú z nášho „GDPR pohľadu“ a z pohľadu ochrany osobných údajov minimálny dopad, spísali sme tie najzásadnejšie:

Príspevok na stravovanie

Príspevky na stravovanie sú povinné pre každého zamestnávateľa so zamestnancami „na plný úväzok“. „Gastrolístky“ už nebudú povinné. Zamestnanci si budú môcť vybrať medzi hotovosťou a stravovacou poukážkou.

Firmy, ktoré distribuujú gastrolístky sú z pohľadu GDPR sprostredkovateľmi. Keďže zamestnanci budú mať na výber, je možné, že týchto „sprostredkovateľov“ bude ubúdať. Podrobnejšie si môže upraviť formu stravovania v interných predpisov.

Starostlivosť o dieťa

Ešte začiatkom roka sme informovali o zvýšenom nároku na dovolenku. V praxi však boli otázky, kto je zamestnancom trvalo starajúcim sa o dieťa pre čerpanie dovolenky navyše. Tento zamestnanec je definovaný ako zamestnanec do 33 rokov, ktorý sa trvalo stará o dieťa. Dopĺňa sa definícia pojmu tohto zamestnanca do § 40 ods. (11) Zákonníka práce: „Zamestnanec trvale sa starajúci o dieťa na účely tohto zákona je zamestnanec, ktorý sa osobne stará o vlastné neplnoleté dieťa vrátane striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, a zamestnanec, ktorý sa osobne stará o neplnoleté dieťa zverené mu do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu. Toto postavenie zamestnancovi vzniká dňom, keď zamestnávateľovi písomne oznámil, že sa trvale stará o dieťa podľa prvej vety, a zaniká dňom, keď sa zamestnanec prestal trvale starať o dieťa podľa prvej vety. Zánik trvalej starostlivosti o dieťa je zamestnanec povinný písomne oznámiť zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu.

Štatút žiaka študenta do 31.10.

Úprava sa dotkla aj študentov a ich postavenia. Po novom sa bude v Zákonníku práce „prezumovať“ štatút študenta alebo žiaka do 31.10. Žiaci a študenti tak budú môcť brigádovať počas prázdnin na základe dohody o brigádnickej práci študenta.

Pre našich klientov sledujeme legislatívne novinky v oblasti GDPR a aktualizácia GDPR dokumentácie je jednou z našich služieb.


  1. Pozn.: V súčasnosti je návrh schválený vládou a musí prejsť legislatívnym procesom v parlamente. 

  2. Pozn.: Účinnosť tejto novely je v pláne na 01.03.2020. 

Získajte konkurenčnú výhodu vďaka aktívnemu prístupu k ochrane osobných údajov.

Môže Vás zaujímať

Zostaňte v obraze

Legislatívne povinnosti nám dávajú príležitosť na to, aby sme veci robili lepšie.

questionnaire

Vyplňte GDPR dotázník a získajte 30 minútovú konzultáciu ZDARMA.

Zistite viac icon

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

POTREBUJETE PORADIŤ?

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.