GDPR - Dotazník pre HR

01. Máte nastavené procesy pre prijímanie zamestnancov (najmä)?

questionnaire-icon

- zaznamenané účely spracúvania


- nastavený právny základ


- spracúvanie údajov po ich doručení


- uchovávanie a / alebo vymazanie údajov pri neúspešných uchádzačoch


02. Oboznamujete uchádzačov o zamestnanie so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 13 GDPR Nariadenia?

questionnaire-icon

- oboznamujete?


03. Oboznamujete zamestnancov (a / alebo ich rodinných príslušníkov) so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 13 / čl. 14 Nariadenia?

questionnaire-icon

- oboznamujete?


04. Máte v pracovnej zmluve zmluve uvedené ustanovenia k ochrane osobných údajov?

questionnaire-icon

- áno, zamestnanec súhlasí so spracúvaním osobných údajov

- áno, zamestnanec berie na vedomie, že spracúvame jeho osobné údaje pri plnení zákonných / zmluvných povinností

- nie, nemáme žiadne ustanovenia

05. Udeľujete zamestnancom, ktorí spracúvajú osobné údaje (oprávnené osoby), pokyny k spracúvaniu osobných údajov (poverenie / poučenie)?

questionnaire-icon

- áno, zamestnanec je poverený v pracovnej zmluve

- áno, zamestnanec je poverený prostredníctvom samostatného poverenia

- nie, zamestnanec nie je poverený

06. Spracúvate výlučne osobné údaje zamestnancov, ktoré nevyhnutne potrebujete pre stanovené účely spracúvania?

questionnaire-icon

- máte definované, čo je súčasťou osobného spisu?


- máte definované, aké sú nevyhnutné údaje?


- máte definované doby uchovávania pri jednotlivých osobných údajoch?


- vymazávate osobné údaje po skončení pracovného pomeru, ktorých spracúvanie nie je ďalej potrebné?


07. Máte vo firme nastavené procesy a postupy pre ochranu osobných údajov?

questionnaire-icon

- vybavovanie žiadostí dotknutých osôb


- notifikačné povinnosti – oznamovanie bezpečnostných incidentov


- bezpečnostné opatrenia by default a by design


08. Máte identifikovaných dodávateľov v postavení sprostredkovateľov?

questionnaire-icon

- máte uzatvorené zmluvy o poverení so spracúvaním osobných údajov s týmito dodávateľmi?


- máte zavedený systém kontroly sprostredkovateľov?


- vykonávate u sprostredkovateľov kontroly spracúvania osobných údajov?


09. Spracúvate osobitné kategórie osobných údajov, monitorujete priestory kamerovým systémom alebo spracúvate fotografie?

questionnaire-icon

- spracúvame osobitné kategórie osobných údajov a spracúvanie máme dostatočne zabezpečené


- monitorujeme priestory bez monitorovania zamestnancov a spracúvanie máme ošetrené


- spracúvame fotografie a spracúvanie fotografií máme ošetrené


10. Spracúvate osobné údaje prostredníctvom webovej stránky a / alebo biznis profilov na sociálnych sieťach?

questionnaire-icon

- prevádzkujeme webovú stránku, kde nám môžu písať uchádzači o zamestnanie


- zverejňujeme na webovej stránke fotografie dotknutých osôb (zamestnancov, zákazníkov)


- zverejňujeme na sociálnych sieťach fotografie fotografie dotknutých osôb (zamestnancov, zákazníkov)


Spracúvame vaše osobné údaje za účelom odoslania výsledkov dotazníku. Viac info tu.