Ochrana osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb spoločnosťou securion. s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica, ku ktorému prichádza na webovej stránke www.securion.sk alebo na profile spoločnosti securion. s.r.o. na sociálnych sieťach (ďalej ako „webová stránka“).  Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov spolu ďalej ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Cieľom týchto Zásad je poskytnúť Vám v prehľadnej forme odpoveď najmä na to, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané a aké sú Vaše práva a povinnosti v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.  Tieto Zásady Vám poskytujú aj ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov a predstavujú tak splnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa podľa článku 13, ako aj podľa článku 14 Nariadenia týkajúcej sa spracúvania osobných údajov na webovej stránke. Podmienky spracúvania osobných údajov, ku ktorému prichádza mimo webovej stránky, sú upravené vo všeobecných zásadách ochrany osobných údajov Prevádzkovateľa a v iných interných predpisoch prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je spoločnosť securion. s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica, IČO: 52 146 961, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 43629/T (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať vo veciach týkajúcich spracúvania a ochrany osobných údajov na adrese securion. s.r.o., Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica alebo e-mailom na e-mailovú adresu dpo@securion.sk.

Vaše osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracúvané iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracúvané len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti. Konkrétne účely, za ktorými Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, nájdete v tabuľke nižšie.

 

 

Účel spracúvania

 

 Právny základ  Popis Doba uchovávania
Posielanie newslettru Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak sa prihlásite na odber newslettru na webovej stránke a udelíte Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. V prípade, ak by ste Prevádzkovateľovi za týmto účelom súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov neudelili, Prevádzkovateľ by Vám nemohol newsletter posielať. 3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť skôr
Odpovedanie na žiadosti adresované Prevádzkovateľovi prostredníctvom správy odoslanej cez kontaktný formulár na webovej stránke alebo prostredníctvom sociálnych sietí Oprávnený záujem Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia, spočívajúci v záujme Prevádzkovateľa na odpovedaní na žiadosti a správy dotknutých osôb, ktoré adresujú Prevádzkovateľovi, v rámci bežnej obchodnej komunikácie Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak ho so svojou požiadavkou kontaktujete prostredníctvom správy odoslanej cez kontaktný formulár na webovej stránke alebo cez správu na sociálnej sieti 3 mesiace odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia účelu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Poskytovanie bezplatných konzultačných a vzdelávacích služieb Plnenie zmluvných povinností (vrátane predzmluvných vzťahov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje vtedy, ak využijete ponuku Prevádzkovateľa na bezplatné poskytnutie jeho služieb a za týmto účelom mu poskytnete Vaše osobné údaje Do úplného vyporiadania právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, minimálne 3 roky odo dňa skončenia zmluvného vzťahu
Prijímanie a vybavovanie objednávok služieb Plnenie zmluvných povinností (vrátane predzmluvných vzťahov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak si prostredníctvom správy cez kontaktný formulár na webovej stránke, správy na sociálnej sieti, kontaktnej e-mailovej adresy alebo telefonicky objednáte u Prevádzkovateľa služby Do úplného vyporiadania právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, minimálne 3 roky odo dňa skončenia zmluvného vzťahu
Meranie návštevnosti webovej stránky a cielenie reklamy uskutočňované prostredníctvom analytických a retargetingových cookie súborov Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak na webovej stránke pri Vašej návšteve povolíte využívanie analytických a retargetingových cookie súborov, čím zároveň udelíte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov za uvedeným účelom 2 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Organizovanie súťaží pre verejnosť Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak sa zapojíte do súťaže organizovanej Prevádzkovateľom na webovej stránke alebo prostredníctvom sociálnych sietí. V prípade, ak by ste súhlas neudelili, nemohol by Vás Prevádzkovateľ zaradiť do žrebovania alebo Vás oboznámiť o Vašej výhre. 5 rokov nasledujúcich po skončení súťaže alebo do odvolania súhlasu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Zverejňovanie referencií na webovej stránke o spokojnosti zákazníkov so službami poskytovanými Prevádzkovateľom Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje vtedy, ak poskytnete Prevádzkovateľovi Vaše hodnotenie ním poskytovaných služieb a udelíte Prevádzkovateľovi súhlas so zverejnením Vašich osobných údajov spolu s referenciou na webovej stránke Prevádzkovateľa 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

 

Prevádzkovateľ dbá na to, aby pri každom účele spracúvania Vašich osobných údajov bola zabezpečená primeraná úroveň ochrany Vašich osobných údajov. V súvislosti so zabezpečením osobných údajov preto prijal Prevádzkovateľ Internú smernicu o ochrane osobných údajov, v ktorej sú bližšie špecifikované bezpečnostné opatrenia, ktoré boli Prevádzkovateľom prijaté za účelom zabezpečenia ochrany Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby plnil prípadné zmluvné a zákonné požiadavky, spracúval osobné údaje, na spracúvaní ktorých má oprávnený záujem alebo aby spracúval Vaše osobné údaje v prípade, ak mu na ich spracúvanie udelíte súhlas vždy len takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania. To znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné.

Prevádzkovateľ o Vás spracúva osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov, menovite: meno, priezvisko, tel. č., e-mail,  kontaktná adresa, príslušnosť k organizácií, online identifikátory (IP adresa, aktivita na webovej stránke) a iné osobné údaje, ktoré mu poskytnete.

Pri spracúvaní osobných údajov prostredníctvom webovej stránky získava Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje priamo od Vás, v prípade ak mu ich samy poskytnete (napr. odoslaním žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi cez kontaktný formulár na webovej stránke alebo prihlásením sa na odber newslettu) alebo priamo pri Vašej návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa (online identifikátory).

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba v zmysle ustanovení Nariadenia nasledujúce práva:

 

 

Vaše právo

 

 

Popis

 

Právo na prístup

 

Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 

Právo na opravu

 

Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.

 

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

 

Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

 

V určitých prípadoch máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.

 

Právo na prenosnosť údajov

 

Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

 

Právo namietať

 

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.

 

Právo odvolať súhlas

 

Ak vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na základe Vášho súhlasu, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším spracúvaním Vašich osobných údajov. Súhlas môžete odvolať tak, ako ste ho Prevádzkovateľovi udelili, t.j. písomne alebo e-mailom.

 

Právo podať sťažnosť alebo podnet

 

V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode týchto Zásad môžete uplatniť:

  • písomne, zaslaním žiadosti na adresu securion. s.r.o., Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica,
  • elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy dpo@securion.sk.

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok.

Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov na webovej stránke nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prichádza v niektorých prípadoch k prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín:

  • ak sa prihlásite na odber newslettru, Vaše osobné údaje sú prenášané do USA, spoločnosti The Rocket Science Group, LLC, ktorá je prevádzkovateľom služby Mailchimp, ktorú Prevádzkovateľ využíva pri distribúcií newslettrov,
  • v prípade, ak udelíte súhlas s ukladaním analytických cookie súborov, Vaše osobné údaje budú prenášané do USA, spoločnosti Google LLC, ktrorá je poskytovateľom služy Google Analytics, ktorú Prevádzkovateľ využíva za účelom merania návštevnosti a aktivity na webovej stránke Prevádzkovateľa,
  • v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti, Vaše osobné údaje budú prenášané do USA, spoločnostiam Facebook Inc. a LinkedIn Corporation, ktoré sú prevádzkovateľmi sociálnych sietí Facebook a LinkedIn.

Prenos Vašich osobných údajov je vo všetkých vyššie uvedených prípadoch zabezpečený prostredníctvom certifikácie spoločností, ktorým sú Vaše osobné údaje prenášané, v programe EU-US Privacy Shield, prostredníctvom ktorého je v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia zabezpečená primeraná úroveň ochrany Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci alebo iným príjemcom, ktorí sú oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje. K týmto príjemcom patria súdy alebo orgány činné v trestnom konaní.

K ďalším príjemcom Vašich osobných údajov patria aj spoločnosti prevádzkujúce sociálne siete v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti (Facebook Inc. a LinkedIn Corporation) a spoločnosť Google, LLC, ktorá je poskytovateľom služby Google Analytics, slúžiacej na meranie návštevnosti webovej stránky Prevádzkovateľa.

Sprostredkovatelia

V niektorých prípadoch poskytuje Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t.j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. Sprostredkovateľmi Prevádzkovateľa v súčasnosti sú: spoločnosť poskytujúca hostingové služby (webovej stránky a e-mailov) a spoločnosť zabezpečujúca distribúciu newslettrov.

Tieto Zásady sú platné a účinné od 01.10.2019.

Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom oboznámi, a to minimálne 14 dní vopred.

Potrebujete pomôcť?

Ak potrebujete pomôcť s riešením osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Spracúvame vaše osobné údaje za účelom vybavenia vašej požiadavky. Viac info tu.