E-privacy, GDPR Nariadenie, Odporúčame, Slovenská legislatíva

Nevyžiadané marketingové volania a ako im zabrániť

Nevyžiadané marketingové volania a ako im zabrániť

V našom ďalšom článku sa zameriame na to, ako sa Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“), vysporiadal s povinnosťami vyplývajúcimi mu z § 116 Zákona o elektronických komunikáciách, menovite s povinnosťou zriadiť na svojom webovom sídle zoznam telefónnych čísle, ktoré patria účastníkom, ktorý vyjadrili nesúhlas vykonávať nevyžiadané volania na marketingové účely.

Úrad v rámci aplikácie ustanovení Zákona o elektronických komunikáciách už zriadil a prevádzkuje stránku  https://www.nevyziadanevolania.sk/  (ďalej len „webová stránka“), čím si plní svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo Zákona o elektronických komunikáciách, a umožňuje tak účastníkom na sa webovom sídle registrovať.

Webová stránka je rozdelená do 4 základných sekcií, pričom tieto sú nazvané nasledovne: Účastník, Marketingový subjekt, Zoznam marketingových subjektov, Podanie podnetu. Nižšie v článku si rozoberieme, na čo sú jednotlivé sekcie webovej stránky zamerané a čo je ich obsahom.

Sekcia s názvom „Účastník“

V tejto sekcií si účastník môže zaregistrovať svoje telefónne číslo (mobilné telefónne číslo alebo telefónne číslo pevnej linky) za účelom zamedzenia prijímania nevyžiadaných marketingových hovorov.

V zmysle § 116 ods. 7 Zákona o elektronických komunikáciách je úrad povinný zriadiť a prevádzkovať na svojom webovom sídle zoznam telefónnych čísel, uvedených účastníkmi alebo užívateľmi na účely vyjadrenia nesúhlasu s volaním na účely priameho marketingu.

Registráciou a evidenciou telefónneho čísla v predmetnom zozname telefónnych čísel Do Not Contact list (ďalej len „zoznam“) sa zamedzí volaniam na takéto účastnícke telefónne číslo na účely priameho marketingu.

Úrad v zozname spracúva osobné údaje účastníka v elektronickej podobe v rozsahu jeho telefónneho čísla a informácie o preferenciách vo vzťahu ku kategóriám priameho marketingu podľa § 4 ods. 2 Vyhlášky1, ktorú na tento účel úrad vydal, a ďalej informácie o dátume a čase uvedenia telefónneho čísla v zozname, zmene preferencií alebo vymazaní telefónneho čísla zo zoznamu.

Vyššie uvedené informácie úrad spracúva po dobu najviac štyroch rokov od požiadania účastníka o vymazanie údajov zo zoznamu a to za účelom riešenia prípadných podnetov na prešetrenie, vykonania kontroly nevyžiadanej komunikácie.

Registráciu telefónneho čísla účastník zamedzí tomu, aby mu marketingové subjekty na registrované telefónne číslo vykonávali nevyžiadané volania s ponukou priameho marketingu, a to preto, lebo:

 • pred uskutočnením volania na marketingové účely je marketingový subjekt povinný si pred uskutočnení marketingového volania povinný overiť, či telefónne číslo, na ktoré chce realizovať hovor na marketingové účely, nie je registrované v predmetnom zozname, a
 • povinnosť získavať predchádzajúci súhlas s kontaktovaním osoby na účely priameho marketingu podľa § 116 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách sa nevzťahuje na realizáciu telefonického hovoru na účely priameho marketingu, ak nejde o telefonický hovor prostredníctvom automatizovaných prostriedkov bez ľudského zásahu (a práve na tento účel, t. j. odmietnutie takéhoto volania, slúži predmetný zoznam a registrácia v ňom).

Sekcia s názvom „Marketingový subjekt a zoznam marketingových subjektov“

V tejto časti sa v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách a Vyhlášky povinne registrujú marketingové subjekty vykonávajúce nevyžiadané volania. V zmysle Zákona o elektronických komunikáciách je osoba ktorá vykonáva priamy marketing prostredníctvom telefonického hovoru s ľudským zásahom povinná overiť telefónne číslo alebo skupinu telefónnych čísiel, na ktoré chce realizovať telefonický hovor za účelom priameho marketingu (ponuky tovarov a služieb) v zozname.

Za tieto služby úradu je povinná uhradiť poplatok, ktorý určí úrad. Prístup do zoznamu na účely overovania telefónneho čísla sa realizuje prostredníctvom konta osoby vykonávajúcej priamy marketing na prístup do informačného systému. Osoba vykonávajúca priamy marketing sa za účelom overenia telefónneho čísla registruje v aplikačnom rozhraní informačného systému. K registrácii do aplikačného rozhrania, ak ide o fyzickú osobu, je potrebné uviesť meno a priezvisko, identifikačné číslo organizácie alebo daňové identifikačné číslo, ak jej je pridelené, adresa trvalého pobytu a bankové spojenie.

V prípade, že ide o právnickú osobu je potrebné uviesť obchodné meno, identifikačné číslo organizácie alebo rovnocenné registračné číslo pridelené v inom členskom štáte EU alebo štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o EHP, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty a právna forma, adresa sídla, fakturačná adresa (v prípade, že je iná ako adresa sídla) a bankové spojenie.

V prípade, že ide o fyzickú osobu – podnikateľa, je potrebné uviesť obchodné meno, identifikačné číslo organizácie alebo rovnocenné registračné číslo pridelené v inom členskom štáte EU alebo štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o EHP, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, miesto podnikania, fakturačná adresa (v prípade, že je iná ako miesto podnikania) a bankové spojenie.

Kým sekcia s názvom Marketingový subjekt slúži na registráciu týchto subjektov, sekcia s názvom Zoznam marketingových subjektov obsahuje verejne prístupný zoznam registrovaných marketingových subjektov, ktorý je prístupný každému návštevníkovi webovej stránky2.

Sekcia s názvom „Podanie podnetu“ na nevyžiadané volania

V tejto časti je možné nahlásiť úradu nevyžiadanú komunikáciu. Teda v prípade, ak má ktorýkoľvek účastník podozrenie, že jeho telefónne číslo bolo použité na účely priameho marketingu neoprávnene (napr. preto, lebo sa registroval do zoznamu a odmietol telefónne hovory realizované na účely priameho marketingu), môže podať úradu podnet na prešetrenie.

Podnet je možné podať prihlásením sa na webovej stránke a vyplnením tam uvedeného formulára, v prípade, že je oznamovateľ registrovaným užívateľom alebo v prípade, že ohlasovateľ nie je registrovaným užívateľom, môže podať oznámenie prostredníctvom nasledovnej zverejnenej e-mailovej adresy úradu: podnety@teleoff.gov.sk.

Pre vzdelávanie v oblasti ochrany osobných údajov a GDPR robíme videoškolenia. V prípade, že sa vám video nezobrazuje je potrebné povoliť zbieranie cookies. Celé video nájdete aj na našom YouTube.

 

Priamy marketing a povinnosť vyžadovať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Priamym marketingom sa na účely § 116 ods. 2 Zákona o elektronických komunikáciách rozumie akákoľvek forma prezentácie tovarov alebo služieb v písomnej forme alebo ústnej forme, zaslaná alebo prezentovaná prostredníctvom verejne dostupnej služby priamo jednému alebo viacerým účastníkom alebo užívateľom.  Na účely priameho marketingu je dovolené používanie:

 • automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu,
 • telefaxu,
 • elektronickej pošty a služby krátkych správ voči účastníkovi alebo užívateľovi,

len s jeho predchádzajúcim preukázateľným súhlasom získaným pred kontaktovaním účastníka alebo užívateľa.

Na účely priameho marketingu je zakázané akékoľvek volanie, ak účastník alebo užívateľ uviedol telefónne číslo v zozname alebo, ak účastník alebo užívateľ namietal takéto volania osobe, v prospech ktorej sa vykonáva priamy marketing (viď časti vyššie).

V rámci priameho marketingu sa môžu používať automatické volacie a komunikačné systémy bez ľudského zásahu, telefaxu, elektronickej pošty a služby krátkych správ voči účastníkovi alebo užívateľovi len s jeho predchádzajúcim preukázateľným súhlasom získaným pred kontaktovaním účastníka.

Výnimky – výkon priameho marketingu bez predchádzajúceho súhlasu nie je potrebný, ak ide o priamy marketing:

 • vlastných podobných tovarov a služieb, ak kontaktné údaje účastníka alebo užívateľa boli získané v súvislosti s predajom podobných tovarov alebo služieb, alebo s ktorým je osoba v zmluvnou vzťahu voči účastníkovi alebo užívateľovi, ktorý si takúto komunikáciu sám vopred preukázateľne vyžiadal,
 • adresovaný na zverejnené kontaktné údaje účastníka alebo užívateľa, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom,
 • adresovaný právnickej osobe.

Sankcie za nevyžiadané volania

Subjektom, ktoré budú naďalej vykonávať nevyžiadané volania za účelom marketingu Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podľa Zákona o elektronických komunikáciách uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokutu od 200 eur do 5 % z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie. V prípade porušenia alebo nesplnenia niektorej z povinností subjektom, ktorý nie je podnikateľom, úrad uloží pokutu od 200 eur do 20 000 eur.

Záver

Prikláňame sa k názoru, že úrad zriadením webovej stránky dostatočne aplikoval predmetné ustanovenia Zákona o elektronických komunikáciách. Webová stránka úradu je podľa nášho názoru prehľadná a jej používanie je dostatočne jednoduché pre každého užívateľa, či ide o osobu ktorá sa prihlasuje ako účastník, ktorý chce byť registrovaný v zozname, alebo ide o subjekt vykonávajúci priamy marketing, a zároveň, t. j. dostatočne jednoduchým spôsob slúži účely, na ktoré je určená – obmedziť nevyžiadané volania na účely priameho marketingu a zvýšiť ochranu fyzických osôb.

gdpr-poradenstvo-securion


 1.  Vyhláška 368/2022 Z. z. úradu o zozname telefónnych čísel na vyjadrenie nesúhlasu s volaním na priamy marketing, ktorá nadobudla účinnosť 15. novembra 2022 

 2. Na nasledujúcom odkaze: https://www.nevyziadanevolania.sk/subject-list 

Získajte konkurenčnú výhodu vďaka aktívnemu prístupu k ochrane osobných údajov.

Môže Vás zaujímať

Zostaňte v obraze

Legislatívne povinnosti nám dávajú príležitosť na to, aby sme veci robili lepšie.

questionnaire

Vyplňte GDPR dotázník a získajte 30 minútovú konzultáciu ZDARMA.

Zistite viac icon

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

POTREBUJETE PORADIŤ?

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.