#1 Test proporcionality: pojem a využitie

Pri riešení GDPR ste sa mohli stretnúť s pojmom test proporcionality. V nasledujúcom článku Vám prinášame krátke zhrnutie, čo tento pojem v prostredí ochrany osobných údajov znamená a kedy je potrebné ho pripraviť.

Čo je test proporcionality?

V krátkosti na úvod: test proporcionality, nazývaný aj ako „balančný test“ vyhodnocuje, či je spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu vhodné a neporušujú sa ním základné práva a slobody dotknutej osoby.

V rámci testu proporcionality (balancing test) sa posudzuje vhodnosť a potrebnosť spracúvania osobných údajov pri spracovateľskej operácii v prípadoch, kedy sú osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu.

Potrebujem tento test?

Ak plánujete založiť spracúvanie osobných údajov na základe právneho základu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávneného záujmu, budete test proporcionality potrebovať. Vo všeobecnosti sa môže jednať o marketingové aktivity, monitoring, bezpečnostné opatrenia, v súvislosti s ktorými prichádza aj k spracúvaniu osobných údajov. Možno tu zaradiť aj vyhotovovanie fotografií na verejných podujatiach (za splnenia ďalších podmienok).

Vykonanie a zdokumentovie testu proporcionality je nevyhnutným predpokladom spracúvania osobných údajov na základe oprávneného záujmu. Účelom vykonania testu proporcionality je posúdenie toho, či sú splnené tri základné podmienky nevyhnutné k tomu, aby mohol prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje dotknutých osôb na základe oprávneného záujmu, konkrétne posúdenie toho, či:

  • záujem, ktorý prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov sleduje, je skutočne oprávnený (napr. musí existovať primerané očakávanie dotknutých osôb, že prevádzkovateľ bude spracúvať ich osobné údaje za konkrétnym účelom),
  • spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu je skutočne nevyhnutné a
  • nad oprávneným záujmom prevádzkovateľa neprevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby.

V prípade, ak niektorá z vyššie uvedených podmienok po vykonanom teste proporcionality nebude splnená, spracúvanie osobných údajov nie je možné založiť na právnom základe, ktorým je oprávnený záujem. V takom prípade odporúčame zvážiť voľbu iného vhodného právneho základu spracúvania, prípadné samotné spracúvanie osobných údajov prehodnotiť.

Konkrétnymi príkladmi, kedy aplikujeme právny základ: oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia) sú:

  • evidencia kontaktných osôb B2B (podnikateľských) partnerov,
  • monitorovanie kamerovým systémom,
  • monitorovanie zamestnancov,
  • priamy marketing, resp. zasielanie newsletterov (v určitých prípadoch, napr. vo vzťahu k existujúcim klientom, resp. zákazníkom, ktorý si u Vás už objednali služby alebo kúpili tovar).

Práve vo vyššie uvedených prípadoch je najčastejšie potrebné vyhotovovať test proporcionality. Zároveň je potrebné posúdiť, či pri spracovateľskej operácii nie je potrebné vyhotovovať DPIA – Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov.

Čo má test proporcionality obsahovať a ako ho vyhotoviť sa dozviete v článku Test proporcionality: obsah.

Napísali sme aj články o monitorovaní kamerovým systémom – pozrite si informácie k téme: GDPR a kamerový systém.

Máte vzorovú dokumentáciu k ochrane osobných údajov? Máte vypracované testy proporcionality? Pozrite si naše školenie GDPR, prečo vzorová dokumentácia nemusí postačovať.

Odoberajte náš newsletter

Odporúčané články

Potrebujete pomôcť?

Ak potrebujete pomôcť s riešením osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Spracúvame vaše osobné údaje za účelom vybavenia vašej požiadavky. Viac info tu.