GDPR Nariadenie, Slovenská legislatíva

Aktuálne: Kontrola OTP zamestnancov z pohľadu GDPR a ďalšie zmeny

Aktuálne: Kontrola OTP zamestnancov z pohľadu GDPR a ďalšie zmeny

Tretia vlna pandémie ochorenia COVID – 19 so sebou priniesla ďalšie legislatívne zmeny, tentokrát v podobe nového zákona č. 412/2021 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 a ktorý sa stal účinný dňom jeho vyhlásenia v zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 15.11.2021.

Zmeny, ktoré uvedený zákon prináša sa dotkli viacerých právnych predpisov, najmä  Zákonníka práce, ako aj Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktoré sa priamo dotýkajú aj spracúvania osobných údajov.

Aktualizované 25.11.2021 o znenie a informácie z vyhlášky č. 264/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa (ďalej ako „Vyhláška 264/2021„).

Aké zmeny pri spracúvaní osobných údajov zamestnancov prináša novelizovaný Zákonník práce?

Na základe vyššie uvedeného nového zákona bol v Zákonníku práce aktualizovaný §250b, ktorým sa upravujú podmienky dočasného podmieňovania vstupu zamestnancov na pracovisko.

V predchádzajúcom článku o kontrole zamestnancov v súvislosti s COVID – 19 sme písali o už v súčasnosti neaktuálnych opatreniach, ktoré neumožňovali podmieňovať vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa splnením akýchkoľvek skutočností vo vzťahu k ochoreniu COVID-19. Neumožňovali ani zisťovať zo strany zamestnávateľov informácie týkajúce sa zamestnancov a ochorenia COVID-19.

Teda či:

 • zamestnanci sú očkovaní voči tomuto ochoreniu,
 • ochorenie prekonali, alebo
 • boli na ochorenie COVID-19 testovaní v stanovenej dobe a na základe týchto skutočností ich určitým spôsobom zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

Zákonník Práce

Novelizáciou Zákonníka práce v spojení s novelizáciou Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia sa však uvedené podmienky podstatne zmenili.

Podľa aktuálne účinných ustanovení Zákonníka práce1 zamestnávateľ neumožní zamestnancovi vstup na pracovisko a výkon práce, ak sú splnené nasledovné podmienky:

 • je príslušným orgánom verejného zdravotníctva prijaté účinné opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení (alebo opatrenie pri ohrození verejného zdravia), ktorým sa pre zamestnávateľa upravuje povinnosť dočasného podmieňovania vstupu zamestnancov na pracovisko príslušným dokladom, ktoré musí byť prijaté a uložené Úradom verejného zdravotníctva SR podľa § 48 ods. (4) písm. ab) Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia na základe predchádzajúceho rozhodnutia vlády SR, ktoré bude prijaté vo forme vyhlášky Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnenej vo vestníku vlády SR,
 • zamestnanec nepredložil zamestnávateľovi príslušný doklad preukazujúci skutočnosti podľa osobitného predpisu, ktorými sa rozumie potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, potvrdenie o očkovaní voči tomuto ochoreniu alebo o potvrdenie o testovaní sa na toto ochorenie platné v zmysle pravidiel uvedených vo vyššie spomínanej vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR a
 • zamestnanec, ktorý niektorý z vyššie špecifikovaných dokladov zamestnávateľovi nepredložil odmietol možnosť bezplatného otestovania sa na pracovisku ponúknutú mu zamestnávateľom.

Vyhláška 264/2021 ÚVZ SR

Vyhláškou 264/2021 bolo dňa 24.11.2021 prijaté účinné opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení (s účinnosťou od 29.11.2021), ktorá špecifikuje povinnosti kontroly zamestnancov. Za zamestnanca spĺňajúceho podmienky režimu OTP sa považuje zamestnanec, ktorý v zmysle § 1 ods. 1 Vyhlášky2:

 • je kompletne očkovaný,
 • prekonal ochorenie pred nie viac ako 180 dňami,
 • je testovaný a je schopný sa preukázať testom s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní.

Zamestnanec nemôže vstúpiť na pracovisko, ak sa nepreukáže ako OTP

Ak sú všetky vyššie uvedené podmienky splnené, zamestnávateľ je povinný3 neumožniť zamestnancovi vstup na pracovisko, pričom v takom prípade pôjde o prekážku v práci na strane zamestnanca bez náhrady mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

Z pohľadu spracúvania osobných údajov zamestnávateľom pôjde v tomto prípade o spracúvanie osobných údajov zamestnancov pri plnení zákonných povinností podľa vyššie uvedených právnych predpisov4. Nie v dôsledku samotného skontrolovania predloženého dokladu (ktorému sa venujeme nižšie), ale v dôsledku získania informácií o zamestnancoch – v kontexte spracúvania.

Keď napríklad zamestnanec, ktorý nepredloží žiadne z vyššie uvedených potvrdení a nevyužije možnosť testovať sa na pracovisku, nebude vykonávať prácu a zamestnávateľ bude musieť na účely evidencie dochádzky zamestnanca a na výpočet jeho mzdy túto skutočnosť evidovať a ďalej s ňou pracovať.

Od 29.11.2021 je účinná aj Vyhláška č. 264/2021 ÚVZ SR, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa, aby na pracovisku a v iných priestoroch zamestnávateľa boli len osoby v režime OTP:

Vyhláška-UVZ-264-2021-securion

 

Výnimkou je situácia, kedy zamestnanec na pracovisku neprichádza do styku s inou osobou – v tom prípade OTP netreba preukazovať.

GDPR – zamestnávatelia a povinnosti vo vzťahu k zisťovaniu OTP

Vo vzťahu k novým spracovateľským operáciám (vedenie zoznamu osôb, ktoré sa nepreukázali OTP a neprináleží im náhrada mzdy, prípad vedenia zoznamu OTP osobitne, nielen „nahliadnutím“ do dokumentov) odporúčame doplniť pôvodnú informačnú povinnosť o účel spracúvania a ostatné náležitosti. Za vhodnejšie považujeme vytvoriť novú „samostatnú“ informačnú povinnosť v zmysle čl. 13 a čl. 14 GDPR Nariadenia s novým účelom spracúvania.

Ak budete informačnú povinnosť vypracúvať samostatne, môžete ako zamestnávateľ podrobnejšie vysvetliť informácie k tejto novej spracovateľskej operácii.

Tiež je potrebné doplniť nový účel spracúvania do záznamu o spracovateľských činnostiach. A k spracovateľskej operácii zvážiť prijatie bezpečnostných opatrení.

gdpr-vzory-na-stiahnutie-securion

 

Vedenie zoznamu očkovaných, testovaných alebo prekonaných

Neustála rutinná kontrola5 splnenia podmienok OTP môže byť veľkou záťažou. Aby prevádzkovateľ ako zamestnávateľ nemusel kontrolovať zamestnancov pri každom vstupe, možno viesť evidenciu zamestnancov, ktorí sú očkovaní, testovaní alebo prekonaní.

Zastávame názor, že pri „očkovaných“ (O) a „prekonaných“ (P) možno viesť evidenciu dlhodobejšie – do platnosti opatrení, aby zamestnávateľ nemusel kontrolovať zamestnanca vždy. Zamestnávateľ si môže „poznačiť“ dátum platnosti režimu O alebo P pri zamestnancovi. Pri „testovaných“ (T) sa vyžaduje preukázanie testu nie staršieho ako 7 dní. Aj tu platí, že pri kontrole si možno vyžiadať potvrdenie o vykonaní testu. Evidenciu má význam viesť maximálne 7 dní a neodporúčame ju viesť v dlhšom horizonte.

V oboch prípadoch však je potrebné zobrať na vedomie, že môže ísť o spracúvanie údajov o zdraví. K takému spracúvaniu nás Zákonník práce ani Vyhláška zamestnávateľa neoprávňujú – zamestnávateľ môže do dokumentácie „nahliadnuť“. Ak by zamestnávateľ pristúpil k vedeniu evidencie, je potrebné zaviesť nový účel spracúvania (vedenie evidencie OP alebo vedenie evidencie OTP). Ten odporúčame založiť na právnom základe – súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Pozor, súhlas nemôže byť vynucovaný, musí byť udelený slobodne, jasne, zrozumiteľne – o súhlase sme písali v článku Súhlas so spracúvaním osobných údajov a hovorili o ňom vo videoškolení:

V prípade, že sa vám video nezobrazuje je potrebné povoliť zbieranie cookies.

Ak nie je vydané opatrenie (ako napríklad Vyhláška 264/2021), možno tiež kontrolovať režim OTP

Zákonník práce po svojej novelizácii6 umožňuje zamestnávateľovi neumožniť vstup zamestnancom na pracovisko aj v prípade, ak nie je vydané účinné opatrenie príslušného orgánu verejného zdravotníctva podľa § 48 ods. (4) písm. ab) Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia na základe predchádzajúceho rozhodnutia vlády SR. Uvedené môže byť realizované na základe rozhodnutia zamestnávateľa a to vtedy, ak je to nevyhnutné na účely zabezpečenia ochrany zdravia pri práci podľa osobitných predpisov vrátane takého spôsobu organizácie práce, ktorý vylúči alebo zníži nebezpečenstvo šírenia prenosného ochorenia.

V takomto prípade, už však nejde o prekážku v práci na strane zamestnanca a mení sa aj situácia, resp. právny základ spracúvania osobných údajov zamestnávateľom, ktorým už nemôže byť plnenie zákonných povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR Nariadenia, ale do úvahy prichádza najmä oprávnený záujem zamestnávateľa ako prevádzkovateľa napr. na zabezpečení nezávadného pracovného prostredia a zabezpečí kontinuality ním prevádzkovej činnosti, napr. výroby.

Pre úplnosť uvádzame, že použitie oprávneného záujmu ako právneho základu podlieha splneniu ďalších konkrétnych povinností zo strany prevádzkovateľov, predovšetkým vykonanie a zdokumentovanie testu proporcionality a v neposlednom rade aj plnenie informačných povinností a odôvodnenie splnenia výnimky zo všeobecného zákazu spracúvania osobitných kategórií osobných údajov podľa čl. 9 ods. 2 Nariadenia GDPR.

Vyššie uvedené povinnosti a oprávnenia zamestnávateľov ako prevádzkovateľov sa budú uplatňovať v zmysle prijatej novely Zákonníka práce do 30.04.2022.

kontrola-otp-zamestnancov-z-pohladu-gdpr-securion

Nové opatrenia podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia – (ne)spracúvanie osobných údajov

Okrem novelizácie Zákonníka práce prišlo aj k novelizácií Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, pričom okrem možnosti Úradu verejného zdravotníctva SR na základe rozhodnutia vlády ukladať opatrenia vo vzťahu k zamestnávateľom za tam uvedených podmienok pri ohrození verejného zdravia bol prijatý aj nový § 52a Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý upravuje povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb súvisiace so vstupom návštevníkov do prevádzkových priestorov, zariadení a na hromadné podujatia počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19.

V zmysle novej právnej úpravy sú fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby povinné požadovať od osôb vstupujúcich do prevádzok / na hromadné podujatie preukázanie sa potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 v prípade, ak je takéto opatrenie ako povinnosť podľa § 48 ods. (4) písm. z) zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia týmto osobám uložená.7.

Kontrola OTP aj totožnosti v prevádzkach

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby sú na účely plnenia vyššie opísanej povinnosti povinné požadovať od osôb vstupujúcich do ich prevádzok preukázanie potvrdenia podľa predchádzajúcej vety a aj preukázanie totožnosti vstupujúcej osoby a v prípade, ak vstupujúca osoba odmietne sa vyššie uvedenými dokladmi preukázať, sú povinné takýmto osobám vstup do prevádzky alebo na hromadné podujatie odoprieť, prípadne ak tieto osoby stanovené opatrenie v oblasti ohrozenia verejného zdravia porušujú, z prevádzky alebo hromadného podujatia ich vykázať.

Novelizáciou Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia tak prišlo k zakotveniu vyššie uvedených činností pre prevádzkovateľov prevádzok a organizátorov hromadných podujatí ako ich povinností, ktoré sú povinné dodržiavať, inak im hrozí za ich nedodržanie ako protiprávne konanie vo forme správneho deliktu uloženie sankcie, medzi nimi aj nariadenie okamžitého uzatvorenie prevádzky alebo jej časti na 30 dní, ak pri výkone kontroly u fyzickej osoby – podnikateľa / právnickej osoby zistí porušenie aktuálne prijatých a účinných opatrení z dôvodu ochorenia COVID – 19 alebo uloženie pokuty až do výšky 7.000,- Eur.

Rovnako ako doteraz však platí, že plnenie vyššie uvedenej povinnosti prevádzkovateľmi zariadení a organizátormi hromadných podujatí, t. j. odoprieť vstup osobám, ktoré nespĺňajú stanovené podmienky a pri plnení tejto povinnosti využitie oprávnenia nahliadnuť do príslušných dokladov týkajúcich sa ochorenia COVID-19 a po novom aj preukázania totožnosti vstupujúcej osoby, nie je možné považovať za spracúvanie osobných údajov, ktoré by spadalo do vecnej pôsobnosti Nariadenia GDPR podľa čl. 2 ods. 1, ktorá je vymedzená nasledovne: „Toto nariadenie sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov vykonávané úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami a na spracúvanie inými než automatizovanými prostriedkami v prípade osobných údajov, ktoré tvoria súčasť informačného systému alebo sú určené na to, aby tvorili súčasť informačného systému“.

V zmysle uvedenej definície vecnej pôsobnosti Nariadenia GDPR nahliadanie do uvedených dokladov nie je možné považovať za spracúvanie osobných údajov, ktoré spadá do pôsobnosti nariadenia GDPR, pretože nejde o automatizované spracúvanie osobných údajov, ale iba o neautomatizované spracúvanie osobných údajov, ktoré nie sú určené na to, aby tvorili súčasť informačného systému – keďže si údaje prevádzkovateľ prevádzky nezaznamenáva a nevytvára tak informačný systém, a to najmä preto, že zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia mu umožňuje do príslušných dokladov a potvrdení iba nahliadať, nie si z nich robiť kópie, výpisy alebo odpisy.

Prevádzky a povinnosti vo vzťahu k GDPR

Pri plnení povinností vo vzťahu k podmieňovaniu vstupu osôb do prevádzok alebo na hromadné podujatia nebude potrebné plniť osobitné povinnosti prevádzkovateľov vo vzťahu k dotknutým osobám. Dôvodom je, že pri nahliadaní do uvedených dokladov nehovoríme o spracúvaní osobných údajov spadajúcich do pôsobnosti Nariadenia GDPR.


 1. §250b odsek 6 Zákonníka práce 

 2. Podrobnosti OTP, t. j. kto sa považuje za kompletne očkovaného, toho, ktorý prekonal ochorenie a za testovaného určuje Vyhláška 264/2021 

 3. Teda nie je to jeho možnosťou, ale jeho povinnosťou. 

 4. Právnym základom bude čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR 

 5. podľa Vyhlášky 264/2021 napr. testovaný majú preukazovať každých 7 dní nový test 

 6. § 250b odsek 7 Zákonníka práce 

 7. Príslušné potvrdenie musí byť platné v zmysle aktuálneho vydaného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, najmä čo sa týka dĺžky jeho platnosti 

Získajte konkurenčnú výhodu vďaka aktívnemu prístupu k ochrane osobných údajov.

Môže Vás zaujímať

Zostaňte v obraze

Legislatívne povinnosti nám dávajú príležitosť na to, aby sme veci robili lepšie.

questionnaire

Vyplňte GDPR dotázník a získajte 30 minútovú konzultáciu ZDARMA.

Zistite viac icon

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

POTREBUJETE PORADIŤ?

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.