GDPR Nariadenie, Slovenská legislatíva

5. 11. 2021

Zamestnanci a COVID-19: aktuálne opatrenia z pohľadu GDPR

Zamestnanci a COVID-19: aktuálne opatrenia z pohľadu GDPR

V súvislosti s pandemickou situáciou a nastupujúcou treťou vlnou ochorenia COVID- 19 bolo na Slovensku opäť prijatých viacero vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré upravujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia aj vo vzťahu k režimu vstupu osôb do prevádzok a priestorov zamestnávateľa, v závislosti od aktuálneho zaradenia okresu do konkrétneho stupňa tzv. covid-automatu. V dnešnom článku si povieme, ako sú z pohľadu GDPR zamestnanci v tejto situácii vnímaní.

Jedna z vyhlášok ÚVZ s účinnosťou od 03.05.20211 priamo ovplyvňovala aj zamestnancov a umožňovala zamestnávateľom kontrolovať a vyžadovať od zamestnancov predloženie dokladu o preukázaní potvrdenia o negatívnom teste, o prekonaní ochorenia COVID- 19 (nie staršieho ako 180 dní) alebo o plnom zaočkovaní vakcínou proti COVID- 19, podobne ako už bolo spomínané v jednom z našich článkov o GDPR a zisťovaní zdravotného stavu. Ako to je ale s kontrolou zamestnancov vo vzťahu k ochoreniu COVID – 19 v aktuálnom období? Aké práva a povinnosti majú podľa GDPR zamestnanci?

Môže zamestnávateľ aj naďalej vyžadovať potvrdenie o negatívnom teste alebo očkovaní?

Nie, vyššie uvedená vyhláška bola zrušená dňa 17.05.2021 redakčným oznámením ÚVZ č. 209/2021, pričom nebola v ďalšom období prijatá žiadna obdobná vyhláška, ktorá by dávala zamestnávateľovi takéto oprávnenie a/alebo možnosť obmedzenia vstupu zamestnancom do prevádzky zamestnávateľa, prípadne ich kontroly.

Aktuálne tak v Slovenskej republike neexistuje žiadny právny predpis, ktorý by umožňoval zamestnávateľovi od zamestnancov vyžadovať predloženie akéhokoľvek dokladu a jeho následnú kontrolu vo vzťahu k tomu, či sú zamestnanci testovaní alebo očkovaní na ochorenie COVID- 19. Zamestnávateľ nemôže od zamestnancov získavať vyššie uvedené informácie a teda vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov nemá na takéto spracúvanie osobitnej kategórie osobných údajov – údajov o zdravotnom stave relevantný právny základ (absentuje legislatíva, ktorá by mu umožňovala splniť niektorú výnimku zo všeobecného zákazu spracúvania osobitných kategórií osobných údajov podľa čl. 9 GDPR).

ÚVZ v aktuálnom období prijal viacero vyhlášok2, ktoré však upravujú výlučne režim prevádzok vo vzťahu k ich návštevníkom a zamestnancov ako takých sa netýkajú. V zmysle týchto vyhlášok vo všeobecnosti platí, že napr. ak bude prevádzka fungovať v režime OTP, § 1 ods. 4 spomenutej vyhlášky výslovne oprávňuje prevádzkovateľa zariadenia (prevádzky) požadovať od vstupujúcej osoby predloženie dokladu, ktorým osoba preukáže očkovanie, testovanie alebo prekonanie ochorenia COVID-19 a následne je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený do takéhoto dokladu nahliadnuť. V žiadnom prípade táto, alebo iná vyhláška však neoprávňuje prevádzkovateľa zariadenia si tieto doklady kopírovať alebo si z nich robiť výpisy (v prípade ak si prevádzkovateľ zariadenia zvolí režim pre všetkých, v takom prípade nepožaduje od návštevníkov žiadny doklad na predloženie a pri určenom stupni v zmysle COVID AUTOMATU varovania prevádzku zatvorí).

Vyššie uvedená činnosť – nahliadnutie do príslušného dokladu bez zaznamenávania tam uvedených skutočností zároveň ani je spracúvanie osobných údajov, ktoré by spadalo do vecnej pôsobnosti GDPR, pretože v zmysle čl. 4 GDPR: Toto nariadenie sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov vykonávané úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami a na spracúvanie inými než automatizovanými prostriedkami v prípade osobných údajov, ktoré tvoria súčasť informačného systému alebo sú určené na to, aby tvorili súčasť informačného systému. V zmysle uvedenej definície vecnej pôsobnosti nariadenia GDPR tak nahliadanie do uvedených dokladov nie je možné považovať za spracúvanie osobných údajov, ktoré spadá do pôsobnosti nariadenia GDPR, pretože nejde o automatizované spracúvanie osobných údajov, ale iba o neautomatizované spracúvanie osobných údajov, ktoré nie sú určené na to, aby tvorili súčasť informačného systému – keďže si údaje prevádzkovateľ prevádzky nezaznamenáva a nevytvára tak informačný systém.

V zmysle vyššie uvedeného tak zamestnávateľ od zamestnancov nemôže ani zisťovať, či sú zaočkovaní alebo nie a na základe prípadných výsledkov niektorých zamestnancov zvýhodňovať alebo znevýhodňovať (napr. nevpustiť neočkovaných zamestnancov na pracovisko alebo finančne odmeniť očkovaných zamestnancov). Jednak na uvedené neexistuje právny základ z pohľadu GDPR na spracúvanie osobitnej kategórie osobných údajov (údajov o zdravotnom stave, čo sme spomínali vyššie), a jednak by uvedené konanie bolo diskriminačné v zmysle ustanovení Zákonníka práce, keďže tento právnu úpravu týkajúcu sa možnosti odmeňovať očkovaných zamestnancov v súčasnom znení neobsahuje.

zamestnanci-a-covid-19-aktualne-opatrenia-z-pohladu-gdpr-securion

Segregácia zamestnancov a jej dôsledky

Zaobchádzanie so zamestnancami v pracovnoprávnych vzťahoch musí byť v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania. Vyžadovanie informácií o testovaní prípadne očkovaní na ochorenie COVID- 19 alebo zavádzanie povinného testovania zamestnávateľom s požiadavkou na preukazovanie sa negatívnym výsledkom testu v súčasnosti nemá oporu v žiadnom právnom predpise. Zamestnávateľ môže vo všeobecnosti spracúvať iba také osobitné kategórie osobných údajov, ktorých spracovanie mu bolo určené zákonom alebo iný právnym predpisom (aby bola naplnená niektorá z výnimiek všeobecného zákazu spracúvania osobitných kategórií osobných údajov podľa čl. 9 GDPR Nariadenia).

Aj podľa vyjadrenia Národného inšpektorátu práce z 25.08.2021, ak by zamestnávateľ v dôsledku výsledkov testovania na prítomnosť ochorenia COVD-19 alebo zaočkovania/ nezaočkovania obmedzoval vstup do priestorov zamestnávateľa pre zamestnancov, išlo by o segregáciu zamestnancov  – nerovnaké zaobchádzanie so zamestnancami z dôvodu iného postavenia (zaočkovania/nezaočkovania), čo je vzhľadom na ustanovenie § 13 ods. 1 a 2 Zákonníka práce neprípustné.

Hoci medzi povinnosti zamestnávateľa, v zmysle predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, patrí aj povinnosť zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na základe výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť, zamestnávateľ nie je oprávnený žiadať a sankcionovať zamestnanca za nepredloženie výsledkov akéhokoľvek lekárskeho vyšetrenia. Zamestnávateľ môže vyžadovať len tie dokumenty od zamestnanca o posúdení jeho zdravotného stavu, ktoré sa vzťahujú k jeho práci a k výkonu pracovných činností, čo v zmysle lekárskeho posudku znamená iba konštatovanie príslušného lekára v rozsahu zdravotne spôsobilý alebo zdravotne nespôsobilý na konkrétny druh práce.

Motivácia zamestnancov ako nástroj 

Napriek tomu, že zamestnávateľ už nesmie vyžadovať od zamestnancov informácie o zaočkovanosti alebo o výsledkoch testovania, môže s cieľom posilnenia kolektívnej imunity a zvýšenia ochrany pred COVID- 19, motivovať svojich zamestnancov k očkovaniu proti COVID- 19, napr. prostredníctvom organizovania očkovania príslušnými zdravotníckymi pracovníkmi priamo v priestoroch zamestnávateľa3. Aj v tomto prípade ale stále platí, že zamestnávateľ nesmie zamestnancov kontrolovať, či na očkovaní boli alebo neboli, prípadne evidovať a zvýhodňovať jednu skupinu oproti druhej.

Ak by bol zamestnancovi pridelený termín na očkovanie počas jeho pracovnej doby, zamestnávateľ je povinný ho na (priepustku) uvoľniť a poskytnúť mu za tento čas náhradu mzdy (keďže očkovanie je považované za lekárske vyšetrenie v zmysle príslušných právnych predpisov). Dúfame, že sa nám v rámci článku podarilo ozrejmiť, aké existujúce práva a povinnosti majú podľa GDPR zamestnanci a zamestnávatelia na Slovensku.

gdpr-na-mieru-securion-ochrana-osobnych-udajov


  1. Vyhláška UVZ SR č. 200/2021 zo dňa 30.04.2021 

  2. Najmä vyhláška č. 240/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok aktuálne platná a účinná od 16.08.2021 

  3. samozrejme za splnenia radu povinností s tým spojených, ktoré nie sú predmetom tohto článku 

Získajte konkurenčnú výhodu vďaka aktívnemu prístupu k ochrane osobných údajov.

Môže Vás zaujímať

Zostaňte v obraze

Legislatívne povinnosti nám dávajú príležitosť na to, aby sme veci robili lepšie.

questionnaire

Vyplňte GDPR dotázník a získajte 30 minútovú konzultáciu ZDARMA.

Zistite viac icon

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

POTREBUJETE PORADIŤ?

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.