GDPR Nariadenie, Slovenská legislatíva

Kamerové systémy: nové usmernenia dozorných orgánov SR a ČR

Kamerové systémy: nové usmernenia dozorných orgánov SR a ČR

Dozorné orgány v oblasti ochrany osobných údajov v rámci svojej činnosti okrem výkonu kontrolných činností vydávajú aj rôzne metodické usmernenia a odporúčania, čím prispievajú k  výkladu príslušných právnych predpisov a ich uplatňovaniu v praxi. Minulý mesiac1 vydali takéto usmernenia tak Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ako aj Úrad na ochranu osobných údajov Českej republiky. Obe usmernenia sa venujú spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom kamerových systémov, každé z iného pohľadu, resp. inej otázke v rámci oblasti kamerových systémov. V článku si kamerové systémy, ich prevádzku ako aj tieto usmernenia priblížime.

Metodické usmernenie Úradu na ochranu osobných údajov SR – Pôsobnosť GDPR vo vzťahu k monitorovaniu kamerovým systémom

Pri príležitosti piateho výročia uplatňovania GDPR, Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad SR“) na svojom webovom sídle zverejnil tlačovú správu, ktorej súčasťou je aj informácia  o vydaní svojho metodického usmernenia na tému Monitorovanie kamerovými zariadeniami fyzických osôb v rodinnom dome (ďalej len „usmernenie“).

Ambíciou predmetného usmernenia je vniesť viacej svetla na kamerové systémy využívané fyzickými osobami na rodinných domoch, nakoľko sa jedná o tému, ktorej sa v rámci kontrolnej aj poradenskej činnosti Úrad SR dlhodobo, podľa jeho slov, venuje.

Na účely čl. 2 ods. 3 písm. c) GDPR sa toto nariadenie nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov fyzickou osobu v rámci výlučne osobnej alebo domácej činnosti. V zmysle usmernení 3/2019 k spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom kamerových systémov vydaných EDPB, predmetné ustanovenie je potrebné v kontexte monitorovania kamerovým systémom a súlade s ustálenou rozhodovacou praxou Súdneho dvora vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje výlučne na činnosti, ktoré patria do rámca súkromného alebo rodinného života jednotlivcov.

Pokiaľ ide o využívanie kamerových systémov súkromnou osobu, výnimka pre domáce činnosti naň môže byť aplikovateľná v závislosti od posúdenia viacerých faktorov, a to najmä nasledujúcich faktorov:

 • existencia vzťahu s dotknutou osobou,
 • rozsah priestoru snímaného kamerovým systémom,
 • frekvencia monitorovania (či sa prevádzkou kamerového systému vykonáva profesionálna činnosť),
 • možný negatívny účinok monitorovania na dotknuté osoby.

Úrad SR v rámci metodického usmernenia túto oblasť zhrnul do nasledujúcich skupín príkladov posúdenia pôsobnosti nariadenia GDPR na spracúvanie osobných údajov prostredníctvom kamerových systémov prevádzkovaných fyzickými osobami

Oblasť monitorovaná kamerovým systémom

Popis Uplatniteľnosť domácej výnimky

Poznámka

1.

Súkromný ohraničený pozemok

interiér/rodinný dom, exteriér/záhrada Domáca výnimka môže byť aplikovateľná – nariadenie GDPR sa neuplatňuje (ak nebudú splnené nižšie uvedené podmienky / situácie) Ak sú kamerové záznamy poskytované polícií alebo zverejnené na internete, pôjde o nové spracúvanie (potreba určenia právneho základu a splnenia ďalších povinností vyplývajúcich z nariadenia GDPR)

2.

Oblasti tretích osôb

susedný pozemok, vstup do protiľahlého domu  

Ak kamerový systém monitoruje hoc aj iba časť daného priestranstva (napr. susedného pozemku), domáca výnimka nie je aplikovateľná

Potreba zmeny rozsahu snímaného priestoru, inak monitorovanie kamerovým systémom ako také nie je v súlade s GDPR

3.

Verejné priestranstvo

ulica, cesta Ak kamerový systém monitoruje hoc aj len časť verejného priestranstva, domáca výnimka nie je aplikovateľná  

Potreba zmeny rozsahu snímaného priestoru, inak monitorovanie kamerovým systémom bez splnenia ďalších nižšie uvedených povinností nie je v  súlade s GDPR

Možný zásah do súkromného života dotknutých osôb, monitorovanie kamerovým systémom je možné iba vo výnimočných prípadoch: v nevyhnutnom rozsahu, na bezprostredné okolie priestorov a ak existuje reálna (nie hypotetická) hrozba (ak sú reálne ohrozené chránené hodnoty, napr. v dôsledku pokusu o vlámanie do domu v minulosti)

Právnym základom spracúvania osobných údajov môže byť čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem spočívajúci v  ochrane majetku, zdravia a  života prevádzkovateľa kamerového systému a jeho rodiny

4. 

Spoločné časti nehnuteľnosti určenej na bývanie

spoločná chodba, spoločný vstup Ak kamerový systém monitoruje hoc aj len časť verejného priestranstva, domáca výnimka nie je aplikovateľná  

Potreba zmeny rozsahu snímaného priestoru, inak monitorovanie kamerovým systémom bez splnenia ďalších nižšie uvedených povinností nie je v  súlade s GDPR

Možný zásah do súkromného života dotknutých osôb, monitorovanie kamerovým systémom je možné iba vo výnimočných prípadoch: v nevyhnutnom rozsahu, na bezprostredné okolie priestorov a ak existuje reálna (nie hypotetická) hrozba (ak sú reálne ohrozené chránené hodnoty, napr. v dôsledku pokusu o vlámanie do domu v minulosti)

Právnym základom spracúvania osobných údajov môže byť čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem spočívajúci v  ochrane majetku, zdravia a  života prevádzkovateľa kamerového systému a jeho rodiny

Zhrnúc vyššie uvedené, v prípade, ak domáca výnimka nie je v konkrétnom prípade aplikovateľná, fyzická osoba, ktorá kamerové systémy prevádzkuje, sa stáva klasickým prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov podľa nariadenia GDPR. Z uvedeného postavenia mu vyplývajú viaceré povinnosti, ktoré je povinný si splniť, a to najmä povinnosti v oblasti bezpečnosti spracúvaných osobných údajov (článok 32 nariadenia GDPR) a informačné povinnosti (článok 13 a 14 nariadenia GDPR). Tak, aby kamerové systémy a ich prevádzka boli v súlade s GDPR.

Návrh novej metodiky Úradu na ochranu osobných údajov ČR – Prevádzka kamerového systému

Úrad pre ochranu osobných údajov Českej republiky (ďalej len „český dozorný orgán“) v máji tohto roku na svojom webovom sídle taktiež zverejnil tlačovú správu o zahájení verejnej konzultácie k návrhu metodiky k prevádzke kamerového systému (ďalej len „návrh metodiky“), ktorej cieľom je zlepšenie povedomia o povinnostiach týkajúcich sa prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a dodávateľov kamerových systémov vrátane zabezpečenia prehľadnosti a úplnosti jednotlivých povinností nielen vo svetle GDPR, ale aj v zmysle usmernení 3/2019 EDPB k spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom kamerových systémov.

Predmetnom návrhu metodiky nie je monitorovanie kamerovým systémom vykonávaný v rámci splnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

Návrh metodiky je robustným materiálom, ktorý na 44 stranách obsahuje popis kamerového systému, zoznam jednotlivých požiadaviek k spracúvaniu osobných údajov cez kamerové systémy. Prílohu tvorí vzor informačnej povinnosti, príklad záznamu spracovateľských činností a vzor balančného testu kamerového systému vrátane príkladu riešenia škôd v bytovom dome.

Návrh metodiky by mal uľahčiť pozíciu tzv. malých prevádzkovateľov, najmä v prípadoch prevádzky bežných kamerových systémov. Predmetom záujmu návrhu metodiky je najmä zaradenie kamerových systémov do štyroch skupín (zaradenie kamerového systému do jednotlivých skupín bezpečnosti je dané na základe súčinu koeficientu dopadov x koeficientu frekvencie x koeficientu miery porušenia práv a oprávnených záujmov dotknutých osôb):

 • skupina 1 (súčin ˂ 6),
 • skupina 2 (súčin je medzi 8-27),
 • skupina 3 (súčin je medzi 32-48),
 • skupina 4 (súčin˃ 60).

Zaradeniu kamerového systému do príslušnej skupiny následne zodpovedá aj klasifikácia kamerového systému z hľadiska bezpečnosti (čomu zodpovedajú aj navrhnuté technické a organizačné opatrenia), ktorá spočíva v určení dopadov:

 • na dotknuté osoby (napr, pocit neustáleho sledovania, podráždenosť, strata zamestnania),
 • na prevádzkovateľa (0.05% – 10% nákladov z ročného obratu)

a vo frekvencií výskytu mimoriadnych udalostí:

 • koeficient frekvencie výskytu (intervaly výskytu),
 • koeficient miery porušenia práv a oprávnených záujmov dotknutých osôb (miera narušenia).

Kamerové systémy – záver

Český dozorný úrad v tlačovej správe dopĺňa, že metodika pre kamerové systémy nie je právne záväzná, a s cieľom dosiahnutia súladu s GDPR môžu prevádzkovatelia využiť aj iné metódy a postupy.

Aj keď predmetné usmernenia nie sú právne záväznými predpismi, tvoria dôležitú súčasť výkladu príslušných ustanovení nariadenia GDPR a ostatných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.

Aktuálne dianie na poli ochrany osobných údajov aj naďalej sledujeme. Ak potrebujete poradiť v oblasti ochrany osobných údajov, vrátane oblasti spracúvania osobných údajov prostredníctvom kamerových systémov, neváhajte sa na nás obrátiť.


 1. Máj 2023 

Získajte konkurenčnú výhodu vďaka aktívnemu prístupu k ochrane osobných údajov.

Môže Vás zaujímať

Zostaňte v obraze

Legislatívne povinnosti nám dávajú príležitosť na to, aby sme veci robili lepšie.

questionnaire

Vyplňte GDPR dotázník a získajte 30 minútovú konzultáciu ZDARMA.

Zistite viac icon

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

POTREBUJETE PORADIŤ?

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.