GDPR Nariadenie

GDPR otázky: Ako na žiadosť dotknutej osoby na zlý kontakt?

GDPR otázky: Ako na žiadosť dotknutej osoby na zlý kontakt?

V aplikačnej praxi môže nastať situácia uplatnenia práv dotknutých osôb podľa príslušných ustanovení GDPR na iné miesto alebo iný e-mailový kontakt prevádzkovateľa, ako je uvedené v informačnej povinnosti zverejnenej uvádzanej prevádzkovateľom. Čo robiť, ak žiadosť dotknutej osoby smeruje na iný e-mail, ako uvádza zamestnávateľ?

Čo v prípade, ak žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s GDPR (ne)príde správnemu zamestnancovi?

Ak v praxi nastane podobný prípad (napr. zaslanie žiadosti dotknutej osoby na oddelenie údržby alebo konkrétnemu zamestnancovi), uvedené neznamená, že sa podobnou žiadosťou prevádzkovateľ nemusí zaoberať. A aj tento postup by mala zachytávať GDPR dokumentácia v rámci internej smernice alebo smerníc.

S cieľom predídenia podobným situáciám odporúčame, aby prevádzkovateľ:

  1. vykonal školenie zamestnancov,
  2. prijal internú smernicu k GDPR, ktorá určuje popis postupov v podobných prípadoch,
  3. dotknutý zamestnanec bez zbytočného odkladu zaslal danú žiadosť Zodpovednej osobe/DPO (ak je zriadená) alebo konkrétnemu zamestnancovi na vybavenie.

S odkazom na príslušné ustanovenia GDPR (článok 12 ods. 1 a nasl.) je prevádzkovateľ povinný odpovedať na žiadosť dotknutej osoby bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.  Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadostí a ich počet. Prevádzkovateľ informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do 1 mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty.

Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti, informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy.

V tejto časti „GDPR otázky“ sa venujeme otázkam od verejnosti, preto pripravujeme jednoduché odpovede na otázky. K téme interných procesov a informačnej povinnosti máme viacero článkov na naošm blogu. Venujeme sa im aj vo videoškoleniach na našom YouTube a v podcastoch.

 

Získajte konkurenčnú výhodu vďaka aktívnemu prístupu k ochrane osobných údajov.

Môže Vás zaujímať

Zostaňte v obraze

Legislatívne povinnosti nám dávajú príležitosť na to, aby sme veci robili lepšie.

questionnaire

Vyplňte GDPR dotázník a získajte 30 minútovú konzultáciu ZDARMA.

Zistite viac icon

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

POTREBUJETE PORADIŤ?

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.