GDPR Nariadenie

12. 8. 2023

Spracúvanie osobných údajov vs. domáca výnimka podľa GDPR

Spracúvanie osobných údajov vs. domáca výnimka podľa GDPR

Nariadenie GDPR sa v rámci vecnej pôsobnosti podľa čl. 2 ods. 2 písm. c) GDPR nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov, ktoré je vykonávané fyzickou osobou v rámci a výlučne osobnej alebo domácej činnosti. V zmysle recitálu 18 GDPR sa na spracúvanie osobných údajov fyzickou osobou v priebehu výlučne osobnej alebo domácej činnosti, ktorá nie je spojená s profesijnou alebo komerčnou činnosťou GDPR neuplatňuje.

Bližšími kritériami pre posúdenie domácej výnimky sa venovala WP 29, ktorá pre tento účel vypracovala súbor nasledovných otázok:

  • sú osobné údaje šírené skôr neurčitému počtu osôb, než k obmedzenému okruhu priateľov, rodinných príslušníkov, či známych (mimo súkromnej sféry dotknutej osoby),
  • jedná sa o osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby, ku ktorej osoba, ktorá použila jej/jeho osobné údaje žiadny bližší vzťah,
  • naznačuje rozsah a frekvencia spracúvania osobných údajov charakter profesionálnej (napr. obchodnej) činnosti alebo činnosti vykonávanej na plný úväzok
  • existuje dôkaz, že na spracúvaní osobných údajov sa podieľa viacero osôb konajúcich kolektívnym a organizovaným spôsobom,
  • existencia potenciálne nepriaznivého dopadu na dotknutú osobu, vrátane zásahu do jej/jeho právo na súkromie.

S otázkou posudzovania domácej výnimky sa najčastejšie vyskytujú prípady súvisiace so susedskými spormi ohľadom spracúvania osobných údajov prostredníctvom prevádzky kamerového systému, avšak rozhodovacia prax iných dozorných orgánov, alebo príslušných súdov a v rámci súdneho prieskumu rozhodnutím a/alebo Súdneho dvora boli posudzované aj iné prípady, ktorých základný prehľad uvádzame nižšie.

Posúdenie domácej výnimky Súdnym dvorom

I. Súdny dvor rozsudkom zo dňa 11.12.2014 vo veci C-202/13, František Ryneš pripomenul, že otázku posúdenia domácej výnimky je potrebné vykladať reštriktívne. Tento reštriktívny charakter vyplýva priamo z legislatívny na úseku ochrany osobných údajov, t. j. výnimka sa nevzťahuje na spracúvanie údajov na výkon nie jednoducho len osobných alebo domácich činností, ale výlučne osobných alebo domácich činností. Predmetný spor sa týkal prevádzky kameového systému na rodinnom dome, ktorý z časti snímal aj verejné priestranstvo.

II. Súdny dvor rozsudkom zo dňa 06.11.2003 vo veci C-101/01, Bodil Lingqvist dospel k záveru, že zverejnenie osobných údajov rôznych dotknutých osôb, ktoré je možné identifikovať podľa mena alebo iný spôsobom, napr. prostredníctvom ich telefónneho čísla alebo informácií o pracovných podmienkach a o ich záľubách nespadá pod nijakú výnimku. Predmetom sporu bolo vytvorenie webovej stránky, na ktorej boli zobrazený určitý rozsah osobných údajov dotknutých osôb, pričom tvorca webovej stránky dotknuté osoby o tejto skutočnosti neinformoval, ani od nich nezískal súhlas so spracúvaním osobných údajov.

III. Súdny dvor rozsudkom zo dňa 14.12.2019 vo veci C-345/17, Sergejs Buivids v súvislosti s posúdením domácej výnimky uviedol, že zverejnenie videozáznamu počas výpovede na policajnej stanici a jeho následné zverejnenie (v tomto prípade prostredníctvom www.youtube.com) na internete, ktorý si môžu užívatelia internetu nahrávať, sledovať a zdieľať patrí do pôsobnosti legislatívny na úseku ochrany osobných údajov, ale uvedená činnosť nepožíva domácu výnimku. Predmetom sporu bolo zverejnenie videozáznamu výpovede na vyššie uvedenú platformu, ktorý bol vyhotovený v priestoroch štátnej polície, na ktorom bolo vidieť policajtov pri výkone ich činnosti.

Spracúvanie osobných údajov – Výber z rozhodnutí niektorých dozorných orgánov

I. Island

Príslušný dozorný orgán v júni 2023 vydal rozhodnutie, ktorým potvrdil uplatnenie domácej výnimky ohľadom zaslania zvukovej nahrávky súkromných rozhovorov so susedom v obytnom dome ďalšiemu susedovi, a to v súvislosti s ich susedským sporom.
Predmetom sporu bolo zaslanie e-mailu, ktorý obsahoval zvukový záznam s označením „Tal 006“ sťažovateľovi od jeho suseda. Zvuková nahrávka obsahovala súkromné rozhovory sťažovateľa (z ktorého bolo možné rozoznať každé slovo). Sťažovať následne požiadal svojho suseda o výmaz tejto nahrávky, sused však odmietol, na základe čoho sa sťažovať obrátil na príslušný dozorný orgán. Sťažovateľ dozornému orgánu nevedel potvrdiť, či boli predmetné zvukové nahrávky poskytnuté aj iným osobám.
Príslušný dozorný orgán v rozhodnutí konštatoval, že sused nenamietal voči žiadnemu z tvrdení sťažovateľa, predmetné nahrávky neboli poskytnuté nikomu inému, okrem sťažovateľa. Vyhotovenie predmetnej nahrávky v danom prípade bolo výlučne určené pre osobnú potrebu, v dôsledku čoho príslušný dozorný orgán rozhodol, že daný zvukový záznam spadá pod tzv. domácu výnimku.

II. Rakúsko

Príslušný dozorný orgán v máji 2021 posúdil prenos údajov o zdravotnom stave medzi dvoma dotknutými osobami prostredníctvom aplikácie WhatsApp za spracúvanie, na ktoré vzťahuje domáca výnimka.

Spor sa týkal rozvedených – pána X a pani Y – ktorým sa počas manželstva narodil syn. O syna sa výhradne stará pani Y, občas aj matka pána X (z dôvodu hyperaktivity a podávania liekov je osobitná starostlivosť o ich syna potrebná). Na základe súdneho príkazu bolo pánovi X diagnostikovaných viacero zdravotných problémov , takže pán X je odkázaný na špeciálny denný režim. Pani Y tieto informácie poskytla prostredníctvom aplikácie WhatsUp matke pána X. V správe bola dotknutá osoba označená krstným menom s informáciou o pochybnostiach ohľadom zvládnutia starostlivosti o syna. Pán X sa následne obrátil so sťažnosťou na príslušný dozorný orgán a namietal porušenie ochrany osobných údajov a súkromia.

Príslušný dozorný orgán v rozhodnutí na úvod konštatoval, že predmetom prenosu boli osobné údaje, vrátane zdravotných údajov, avšak v danom prípade doplnil, že sa jedná o spracúvanie podľa domácej výnimky. S odkazom na recitál 18 GDPR, osobné alebo domáce činnosti by mohli zahŕňať korešpondenciu a uchovávanie adries či využívanie sociálnych sietí a online činnosti vykonávané v kontexte takýchto činností. Avšak uvedené platí len v rozsahu, v akom sa osobné údaje vymieňajú v rámci uzatvorených skupín bez existencie profesných alebo ekonomických aktivít užívateľov. Do pôsobnosti výnimky patrí využívanie služieb WhatsApp za predpokladu, že sa nejedná o neobmedzenú publikáciu osobných údajov na internete.

Taktiež v danom prípade bola správa cez WhatsApp zaslaná individuálne určenému príjemcovi (nie bližšie neurčenej skupiny verejného charakteru) a to v rámci osobnej – rodinnej konverzácie.

III. Holandsko

Príslušný súd v holandskej provincií Gelderland v máji 2020 rozhodol, že spracúvanie osobných údajov (fotografií) detí žalobcu ich starou mamou je nezákonné, nakoľko by malo byť založené na právnom základe súhlas.

Matka troch maloletých detí (žalobkyňa) podala na príslušný súd žalobu voči svojej matke (žalovaná) a to z dôvodu zverejňovania ich fotografií na sociálnych sieťach. Žalobkyňa tvrdila, že žalovaná na daný účel nezískala predchádzajúci súhlas ich zákonných zástupcov (rodičov, v tomto prípade matky a/alebo jej bývalého partnera) so spracúvaním osobných údajov na daný účel.

Žalobkyňa adresovala žalovanej niekoľko výziev za účelom odstránenia fotografie jej detí (konkrétne fotografie dieťaťa č. 1) zo sociálnej siete Facebook, avšak žalovaná týmto výzvam nevyhovela. Podľa holandskej právnej úpravy na úseku ochrany osobných údajov sa na účel zverejnenia fotografií detí (veková hranica 16-) vyžaduje súhlas ich zákonných zástupcov. V danom prípade žalobkyňa ani otec dieťaťa č. 1 na daný účel súhlas neudelil.

Príslušný súd v danej veci rozhodol nasledovne:

  • v danom prípade nebolo možné dostatočne určiť, či zverejnenie fotografie dieťaťa na sociálnych sieťach spadá pod domácu výnimku v zmysle čl. 2 ods. 2 písm. c) GDPR ,t. j. či dané spracúvanie spadá pod pôsobnosť GDPR,
  • s dôvodu absencie súhlasu, príslušný súd nariadil žalovanej odstránenie fotografie dieťaťa č. 1 zo svojho profilu na sociálnej sieti Facebook (vrátane fotografie žalovanej z profilu na sociálnej sieti Pinterest),
  • zakázal žalovanej ďalšie zverejňovanie fotografií detí na sociálnych sieťach a to bez predchádzajúceho povolenia žalobkyne.

gdpr-poradenstvo-securion

Získajte konkurenčnú výhodu vďaka aktívnemu prístupu k ochrane osobných údajov.

Môže Vás zaujímať

Zostaňte v obraze

Legislatívne povinnosti nám dávajú príležitosť na to, aby sme veci robili lepšie.

questionnaire

Vyplňte GDPR dotázník a získajte 30 minútovú konzultáciu ZDARMA.

Zistite viac icon

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

POTREBUJETE PORADIŤ?

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.