Videoškolenia

19. 9. 2020

GDPR videoškolenia: 11. Sprístupňovanie kamerových záznamov

GDPR videoškolenia: 11. Sprístupňovanie kamerových záznamov

Sprístupňovanie osobných údajov sa považuje za samostatnú spracovateľskú operáciu. To platí aj pre sprístupňovanie kamerových záznamov. Pod sprístupňovaním sa rozumie prenos, rozširovanie alebo akékoľvek iné poskytovanie osobných údajov tretím stranám.

Komu osobné údaje v kamerovom zázname možno sprístupniť? Ako nastaviť účel spracúvania a právny základ?

Sprístupňovanie kamerových záznamov

V praxi sa stretávame aj s „banalitami“. V bytových domov oprávnené osoby sledujú, čo robia susedia. Vo firmách nadriadení pozerajú činnosť svojich zamestnancov. A sprístupňujú záznamy ďalším osobám. Je takýto postup v súlade s GDPR?

0️⃣ Úvod do problematiky (00:00)

1️⃣ Zásada zákonnosti (00:46)

2️⃣ Sprístupňovanie záznamov orgánom činný v trestnom konaní a súdom (02:28)

3️⃣ Právny základ – plnenie zákonnej povinnosti (03:19)

4️⃣ Slovo na záver (04:10)

 

V prípade, že sa vám video nezobrazuje je potrebné povoliť zbieranie cookies. Celé video nájdete aj na našom YouTube.

Tak ako pri každej spracovateľskej operácií, aj sprístupňovanie osobných údajov je potrebné vykonávať v súlade so zásadou zákonnosti, t. j. na základe relevantného právneho základu v súlade so stanoveným účelom spracúvania.

Napríklad, ak je účel spracúvania osobných údajov pri vyhotovovaní záznamov z kamerových systémov stanovený ako „Predchádzanie a riešenie protiprávnych konaní“, je prevádzkovateľ oprávnený v prípade výskytu protiprávneho konania v jeho prevádzke poskytnúť záznam z kamerového systému svojmu právnemu zástupcovi a iným príslušným orgánom pri riešení náhrady škody alebo identifikácií páchateľa.

V druhej časti videa sa venujeme sprístupňovaniu záznamov z kamerových systémov orgánom činným v trestnom konaní a orgánom riešiacim priestupky. Sprístupňovanie záznamov z kamerového systému taktiež spadá pod právnu úpravu nariadenia GDPR. Pôvodný zákon o ochrane osobných údajov v § 15 výslovne ustanovoval, že priestor prístupný verejnosti je možné monitorovať len na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu a ochrany majetku a zdravia.

Nariadenie GDPR vyššie spomenuté ustanovenie neobsahuje. Neznamená to však, že by prevádzkovateľ nemohol v súčasnosti záznamy z kamerového systému sprístupniť príslušným orgánom v trestnom alebo priestupkovom konaní. Sprístupnenie však vždy musí byť uskutočnené iba na základe relevantného právneho základu. Týmto právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z osobitných právnych predpisov, upravujúcich trestné alebo priestupkové konanie, napríklad z Trestného poriadku alebo zákona o obecnej polícií.

Vzhľadom na uvedené odporúčame už pri stanovovaní účelu spracúvania pri monitorovaní kamerovým systémom pamätať aj na túto zákonnú povinnosť prevádzkovateľa a oboznámiť dotknuté osoby aj s touto kategóriou potenciálnych príjemcov pri plnení informačnej povinnosti, teda so súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní.

Prečítajte si aj náš článok o plnení informačnej povinnosti pri spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom, ktorý obsahuje ďalšie zaujímavé informácie o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom.

Získajte konkurenčnú výhodu vďaka aktívnemu prístupu k ochrane osobných údajov.

Môže Vás zaujímať

Zostaňte v obraze

Legislatívne povinnosti nám dávajú príležitosť na to, aby sme veci robili lepšie.

questionnaire

Vyplňte GDPR dotázník a získajte 30 minútovú konzultáciu ZDARMA.

Zistite viac icon

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

POTREBUJETE PORADIŤ?

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.