GDPR Nariadenie, Slovenská legislatíva

GDPR otázky: Údaje o dochádzke zamestnancov

GDPR otázky: Údaje o dochádzke zamestnancov

Pri slobodnom prístupe k informáciám sa dostávajú orgány štátnej správy otázky k dochádzke zamestnancov. Je možné tieto otázky žiadateľom odpovedať? GDPR slobodný prístup k informáciám nerieši vo svojich ustanoveniach. Prinášame však výklad ku konkrétnej otázke, či je možné zverejniť dochádzku zamestnancov, ktorí sa riadia týmto zákonom.

GDPR slobodný prístup k informáciám

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje:

  • podmienky,
  • postup a
  • rozsah

slobodného prístupu k informáciám zo strany povinných osôb. Povinnými osobami v zmysle zákona sú napríklad právnické osoby zriadené zákonom, právnické osoby zriadené štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného predpisu.

Vyžiadanie údajov o dochádzke zamestnancov – ako postupovať podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám?

GDPR slobodný prístup k informáciám priamo nerieši. Každú žiadosť podľa citovaného zákona je potrebné hodnotiť jednotlivo z hľadiska obsahu a rozsahu vyžadovaných informácií. 

V praxi sa môže vyskytnúť prípad, keď žiadateľ (fyzická alebo právnická osoba) na základe citovaného zákona vyžiada od povinnej osoby údaje o dochádzke svojich zamestnancov. S odkazom na § 3 ods. 2 citovaného zákona sa prikláňame k názoru, že informácia o dochádzke zamestnancov nespadá do kategórie informácií, ktoré je povinná osoba povinná sprístupniť. Údaj o dochádzke zamestnancov nie je informáciou o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu a plnení a činnostiach vykonávajúcich na základe uzatvorenej zmluvy.

S odkazom na vyššie uvedené máme zato, že údaje o dochádzke povinná osoba nemusí podľa citovaného zákona sprístupniť. Sprístupnenie uvedených informácií podľa nášho názoru presahuje rámec zákonnej povinnosti.

V tejto časti „GDPR otázky“ sa venujeme otázkam od verejnosti, preto pripravujeme jednoduché odpovede na otázky. Odpovede na vaše otázky nájdete aj vo videoškoleniach na našom YouTube a v podcastoch.

Získajte konkurenčnú výhodu vďaka aktívnemu prístupu k ochrane osobných údajov.

Môže Vás zaujímať

Zostaňte v obraze

Legislatívne povinnosti nám dávajú príležitosť na to, aby sme veci robili lepšie.

questionnaire

Vyplňte GDPR dotázník a získajte 30 minútovú konzultáciu ZDARMA.

Zistite viac icon

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

POTREBUJETE PORADIŤ?

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.