GDPR Nariadenie

GDPR otázky: Oprávnený záujem ako právny základ

GDPR otázky: Oprávnený záujem ako právny základ

Jedným z možných právnych základom spracúvania osobných údajov je v zmysle článku 6 ods. 1. písm. f) oprávnený záujem. Uvedený právny základ je možné použiť, ak je spracúvanie nevyhnutné. Čo to znamená? A kedy oprávnený záujem použiť?

Kedy je a kedy nie je možné použiť oprávnený záujem ako právny základ?

Oprávnený záujem možno používať na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

Vyššie uvedený právny základ nie je možné použiť v prípade, ak sa jedná o spracúvanie vykonávané orgánmi verejnej moci pri výkone ich úloh, ktoré vyplývajú z osobitných právnych predpisov. Použitie uvedeného právneho základu orgánmi moci však nie je vylúčené, avšak spracúvanie osobných údajov nesmie súvisieť s výkonom ich úloh (ak nie je prevádzkovanie kamerového systému za účelom ochrany majetku a bezpečnosti osôb spojený s plnením úloh napr. príspevkovej organizácie, uvedený právny základ môže byť použitý).

Oprávnený záujem môže byť použitý v prípade, ak nad záujmami prevádzkovateľa alebo tretej strany neprevažujú  záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, pričom sa zohľadnia primerané očakávania dotknutých osôb na základe ich vzťahu k prevádzkovateľovi. Existencia oprávneného záujmu si vyžaduje dôkladné posúdenie vrátane posúdenia toho, či dotknutá osoba môže v danom čase a kontexte získavania osobných údajov primerane očakávať, že sa spracúvanie na tento účel môže uskutočniť. 

Právny základ oprávnený záujem sa v aplikačnej praxi používa napr. na nasledovné účely:

  • predchádzanie podvodom,
  • prenos osobných údajov v rámci skupiny podnikov na vnútorné administratívne účely vrátane spracúvania osobných údajov klientov alebo zamestnancov,
  • zaistenie bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti,
  • prevádzkovanie kamerového systému (ochrana majetku a bezpečnosti),
  • kontaktný formulár na webovej stránke,
  • monitorovanie služobného vozidla (lokalizačné údaje GPS),
  • evidencia návštev a pod.

Nariadenie GDPR ani žiadny iný predpis neurčuje formu vypracovania testu proporcionality, štandardne je uvedený test vypracovaný v forme dokumentu, ktorý sa predkladá dozornému orgánu za účelom preukázania súladu.  Jedná sa o interný dokument, ktorý organizácia nezverejňuje na svojom webovom sídle a taktiež neposkytuje dotknutým osobám na základe ich žiadosti.

V tejto časti „GDPR otázky“ sa venujeme otázkam od verejnosti, preto pripravujeme jednoduché odpovede na otázky. K téme máme viacero článkov v časti: GDPR oprávnený záujem. Venujeme sa im aj vo videoškoleniach na našom YouTube a v podcastoch.

Získajte konkurenčnú výhodu vďaka aktívnemu prístupu k ochrane osobných údajov.

Môže Vás zaujímať

Zostaňte v obraze

Legislatívne povinnosti nám dávajú príležitosť na to, aby sme veci robili lepšie.

questionnaire

Vyplňte GDPR dotázník a získajte 30 minútovú konzultáciu ZDARMA.

Zistite viac icon

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

POTREBUJETE PORADIŤ?

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.