GDPR Nariadenie

27. 9. 2023

O čom je Akt o správe údajov?

O čom je Akt o správe údajov?

Dňa 30.05.2022 bolo prijaté Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2022/868 o európskej správe údajov a o zmene nariadenia (EÚ) 2018/1724 (ďalej len „akt o správe údajov“), ktoré sa začne uplatňovať od 24.09.2023.

Cieľom aktu o správe údajov je:

a) určenie podmienok pre opakované použitie určitých kategórií údajov v držbe subjektov verejného sektora v rámci EÚ,
b) stanovenie rámca a rámca dohľadu v oblasti poskytovania služieb sprostredkovateľov údajov,
c) určenie podmienok dobrovoľnej registrácie subjektov, ktoré získavajú a spracúvajú sprístupňované údaje na altruistické účely, a
d) stanovenie rámca pre zriadenie Európskeho dátového inovačného výboru.

Nižšie prikladáme prehľad vybraných inštitútov.

Podmienky opakovaného použitia údajov

Podmienky opakovaného použitia musia byť nediskriminačné, primerané a objektívne odôvodnené. Subjekty verejného sektora majú na základe žiadosti (fyzickej alebo právnickej osoby) právo povoliť alebo zamietnuť prístup na opakované použitie údajov uvedených v čl. 3 ods. 1 aktu o správe údajov. Subjekty verejného sektora sú povinné zabezpečiť zachovanie chránenej povahy údajov, pričom môžu stanoviť nasl. požiadavky:

a) udeliť prístup k opakovanému použitiu údajov len v prípade, ak subjekt verejného sektora alebo príslušný subjekt na základe žiadosti o opakované použitie zabezpečil, že údaje boli:

(i) anonymizované a
(ii) upravené agregované alebo údaje spracúvané iným spôsobom kontroly zverejňovania v prípade komerčne dôverných informácií vrátane obchodného tajomstva alebo obsahu chráneného právami duševného vlastníctva,

b) k údajom sa pristupuje a údaje sa opakovane používajú na diaľku v zabezpečenom prostredí spracúvania,

c) k údajom sa pristupuje a údaje sa opakovane používajú vo fyzických priestoroch, v ktorých je zabezpečené prostredie spracúvania.

Rozhodnutie o žiadosti o opakované použitie údajov je príslušný orgán verejného sektora prijať do 2 mesiacov od prijatia žiadosti. Subjekty verejného sektora, ktoré umožňujú opakované použitie určitých kategórií údajov si môžu účtovať poplatky za ich opakované použitie.

Ktorých dát sa opakované použitie údajov týka

V zmysle čl. 3 ods. 1 aktu o správe údajov sa opakované použitie údajov vzťahuje na údaje v držbe subjektov verejného sektora, ktoré, ktoré sú chránené z dôvodu:

a) dôvernosti obchodných údajov,
b) štatistickej dôvernosti,
c) ochrany práv duševného vlastníctva tretích strán, a
d) ochrany osobných údajov.

Opakované použitie údajov sa podľa čl. 3 ods. 2 aktu o správe údajov nevzťahuje na:

a) údaje v držbe verejných podnikov,
b) údaje v držbe verejnoprávnych vysielateľov a ich pobočiek a iných subjektov alebo ich pobočiek na účely plnenia poslania verejnoprávneho vysielania,
c) údaje v držbe kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií,
d) údaje chránené z dôvodov národnej bezpečnosti, obrany alebo verejnej bezpečnosti,
e) údaje, ktorých poskytovanie nepatrí do rozsahu verejných úloh dotknutých subjektov verejného sektora v zmysle právnych predpisov alebo v súlade s ich bežnou administratívnou praxou, za predpokladu, že rozsah verejných úloh je transparentný a podlieha preskúmaniu.

Príklad opakovaného použitia údajov

  • príslušný orgán verejnej moci na úseku sociálneho poistenia, zdravotného poistenia spracúva žiadosti a udeľuje prístup k údajom na účel opakovaného použitia napr. z registra obyvateľstva, sociálneho a/alebo zdravotného poistenia;

Dátový altruizmus

Dátovým altruizmom sa rozumie dobrovoľné zdieľanie údajov na právnom základe súhlas dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, alebo povolení držiteľov údajov umožňujúcich použitie iných ako osobných údajov. Dátový altruizmus má pre ciele všeobecného záujmu veľký potenciál, nakoľko ponúka využitie dobrovoľne sprístupnených údajov napr. pre oblasť zdravotnej starostlivosti, v boji proti zmene klímy, zlepšenia mobility uľahčovania rozvoja, tvorby a šírenia oficiálnej štatistiky, poskytovania verejných služieb alebo pre tvorbu verejných politík vrátane podpory vedeckého výskumu.

Príklad dátového altruizmu

  • spoločnosť XY spracúva údaje z inteligentných náramkov (napr. telesná teplota, frekvencia srdca, spánok, krvný tlak a pod.). Opakovaným spracúvania určitej sady dát by bolo možné v počiatočnej fáze identifikovať príznaky určitého ochorenia;

Služby sprostredkovania údajov

Aktom o správe údajov sa vytvára rámec pre podporu obchodného modelu služieb sprostredkovania údajov, ktorý poskytne spoločnostiam a/alebo jednotlivcom bezpečné prostredie na zdieľanie údajov.

Dotknuté osoby, držitelia údajov budú môcť na základe dátového altruizmu poskytnúť údaje prostredníctvom registrovaných subjektov – poskytovateľov služieb sprostredkovania. Poskytovanie služieb sprostredkovania podlieha splneniu viacerých podmienok vrátane príslušného notifikačného postupu.

Bližšie informácie o akte o správe údajov (vrátane popisu jednotlivých príkladov) môžete nájsť v publikovanom vysvetlení Európskej komisie.

Akt o správe údajov – Záver

Dáta majú obrovský hospodársky a spoločenský potenciál. Ich zdieľanie môže prispieť k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti, liečbe určitých chorôb a podobne, taktiež môžu byť kľúčové pri zavádzaní inovácií či tvorbe nových pracovných miest. Akt o správe údajov predstavuje právny rámec upravujúci mechanizmus opakovaného použitia určitých kategórií údajov verejného sektora, dobrovoľného sprístupnenia údajov fyzických a/alebo právnických osôb pre spoločné dobro vrátane ďalších inštitútov súvisiacich aj s ochranou osobných údajov. Z uvedených dôvodov je potrebné jednotlivým fundamentom venovať náležitú pozornosť.

Aktálne dianie v oblasti ochrany osobných údajov podrobne sledujeme. Ak potrebujete poradiť v oblasti správy údajov či opakovaného použitia údajov, neváhajte sa na nás obrátiť.

gdpr-poradenstvo-securion

Získajte konkurenčnú výhodu vďaka aktívnemu prístupu k ochrane osobných údajov.

Tagy článku -

Osobné údaje

Môže Vás zaujímať

Zostaňte v obraze

Legislatívne povinnosti nám dávajú príležitosť na to, aby sme veci robili lepšie.

questionnaire

Vyplňte GDPR dotázník a získajte 30 minútovú konzultáciu ZDARMA.

Zistite viac icon

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

POTREBUJETE PORADIŤ?

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.