Slovenská legislatíva

Nové povinnosti pri zverejňovaní videí na internete – koho sa týkajú?

Nové povinnosti pri zverejňovaní videí na internete – koho sa týkajú?

Verejnosť zaskočila nová legislatívna povinnosť platiť tvorcom videí za registráciu 260,- Eur. Koho sa táto povinnosť týka a kto je povinný sa registrovať? Z čoho povinnosti vyplývajú a v akej sú výške „registrácie“? Prečítajte si viac o novinkách, ktoré prináša zákon o mediálnych službách.

Právny rámec AVMS ako ho definuje zákon o mediálnych službách

Národná rada SR schválila dňa 22. júna 2022 nový právny predpis – Zákon o mediálnych službách.1

Zákon o mediálnych službách zavádza dve nové povinnosti, ktoré sa vzťahujú na audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie (ďalej len „AVMS“), a to:

 • povinnosť autorizácie a 
 • oznamovacia povinnosť. 

Účelom zavedenia týchto povinností je regulácia obchodných aktivít v online. Uvedené povinnosti sa však vzťahujú len na poskytovateľov AVMS na „požiadanie“. Ide teda o poskytovateľov, ktorí zverejňujú videá za účelom dosiahnutia zisku.

Povinnosti sa preto nevzťahujú na bežných používateľov zverejňujúcich videá. Vzťahujú sa tak na firmy, ktoré si platia za propagáciu, influencerov, športové kluby a pod.

Čo je audiovizuálna mediálna služba na požiadanie? 

Základné znaky AVMS – pri akej činnosti sa vzťahuje oznamovacia povinnosť:

 • je primárne hospodárskej povahy (videá sú zverejňované s cieľom zisku)
 • jej základným účelom alebo základným účelom jej oddeliteľnej časti je umožniť sledovanie programov v momente, ktorý si užívateľ zvolil,
 • je poskytovaná na osobitnú žiadosť užívateľa na základe katalógu programov zostaveného poskytovateľom AVMS,
 • redakčne zodpovedný je za ňu poskytovateľ AVMS (vykonáva kontrolu nad výberom a usporiadaním videí)
 • je poskytovaná prostredníctvom siete a
 • je poskytovaná s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť. 

Slovné spojenie „na požiadanie“ sa nevzťahuje na tvorcu videí, ktorý ho zverejní na internete.

Pod uvedeným slovným spojením si preto nemožno predstaviť, že tvorcovi videí niekto zadáva pokyny na obsah videí. Naopak, vzťahuje sa na užívateľa, či diváka videí v online priestore a na jeho možnosť voľby výberu. AVMS teda predstavuje službu, pri ktorej si užívateľ sám zvolí, ktoré video / program si chce na internete alebo v aplikácii pozrieť a kedy.

Príkladom sú napríklad platformy Netflix a Voyo, televízne archívy zverejnené na internete a pod. Pri AVMS pritom nie je podstatné ako často sú videá zverejňované

Na koho sa vzťahuje povinnosť autorizácie ?

Povinnosť autorizácie sa vzťahuje na právnickú osobu, ktorá:

 • poskytuje AVMS prostredníctvom vlastnej webovej stránky alebo aplikácie, 
 • poskytuje AVMS výlučne prostredníctvom platformy na zdieľanie videí, 

Ak spĺňate tieto kritériá, pred začiatkom poskytovania AVMS musíte mať od Rady pre mediálne služby udelenú autorizáciu poskytovania AVMS

Povinnosť autorizácie sa vzťahuje aj na fyzickú osobu, ktorá: 

 • poskytuje AVMS prostredníctvom vlastnej webovej stránky alebo aplikácie. 

Webovou stránkou alebo aplikáciou sú rôzne platformy – Facebook, Instagram, TikTok, YouTube a pod.

Aj fyzická osoba musí pred začiatkom poskytovania mať od Rady pre mediálne služby udelenú autorizáciu poskytovania

Na udelenie autorizácie poskytovania má Rada aj pri právnickej osobe, aj pri fyzickej osobe 90 dní, preto treba žiadosť podať v dostatočnom predstihu.

Žiadosť a poplatok

Spolu s podaním žiadosti o udelenie autorizácie je potrebné uhradiť aj zákonom určený správny poplatok

Udelenie autorizácie poskytovania AVMS (právnickej aj fyzickej osobe) je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 260 eur. Tento poplatok sa znižuje na sumu 190 eur, ak žiadosť podáte prostredníctvom portálu slovensko.sk. 

Na koho sa vzťahuje oznamovacia povinnosť ?

Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na fyzickú osobu, ktorá: 

 • poskytuje AVMS výlučne prostredníctvom platformy na zdieľanie videí (napr. YouTube, Facebook Watch, TikTok, Instagram a iné). 

Ak spĺňate tieto kritériá a ešte ste sa neregistrovali, poponáhľajte sa. Oznamovaciu povinnosť ste povinný splniť najneskôr v deň začatia poskytovania AVMS a oznámiť túto skutočnosť Rade pre mediálne služby. 

Podanie oznámenia poskytovania AVMS výhradne na platforme na zdieľanie videí (len fyzická osoba) je bez poplatku.

Povinnosť autorizácie a oznamovacia povinnosť v praxi 

Nové povinnosti sa na vás nevzťahujú:

 • ak ste bežný užívateľ sociálnych sietí a platforiem, ktorý príležitostne zdieľa videá so súkromným alebo hobby charakterom, teda ich nezverejňujete primárne s cieľom dosiahnuť týmto spôsobom zisk,
 • ak ste učiteľ, pedagóg, tréner, logopéd a pod. a na sociálnych sieťach/ platformách zverejňujete videá vzdelávacieho charakteru, ktorých primárnym cieľom nie je dosahovanie zisku a to ani vo forme propagovania svojich platených služieb,
 • ak ste samospráva, organizácia štátnej alebo verejnej správy, škola a pod. a používate platformy na zverejňovanie videí s cieľom informovania o svojej činnosti a nie s cieľom dosahovanie zisku,
 • ak ste predstaviteľ politickej strany alebo politická strana a používate platformy na zverejňovanie videí s cieľom informovania o svojej činnosti, nie s cieľom dosahovania zisku,
 • ak na platformách na zdieľanie videí, ako napríklad YouTube alebo Facebooku naživo prenášate bohoslužby, športové prenosy vášho klubu, vystúpenia žiakov a pod, a/alebo záznamy z nich,
 • ak na platformách na zdieľanie videí alebo na sociálnej sieti naživo prenášate videá a po skončení živého prenosu videá nie sú verejne dostupné,
 • ak síce poskytujete AVMS, ale nemáte sídlo/ miesto podnikania / bydlisko v SR a neprijímate v SR redakčné rozhodnutia týkajúce sa AVMS a nezaznamenávate podstatnú časť zamestnancov v SR, ktorí sa podieľajú na tvorbe obsahu AVMS,
 • ak tvoríte a zverejňujete podcasty (zvukové záznamy), nakoľko neposkytujete AVMS (povinnosť však máte voči ministerstvu kultúry, keďže podcasty sú elektronickou periodickou publikáciou podľa zákona č. 265/2022 Z. z. o publikáciách), 

Nové povinnosti sa na vás vzťahujú popisuje zákon o mediálnych službách nasledovne: 

 • ak zverejňujete na platformách videá s cieľom propagácie vašich služieb (napr. kameraman, fotograf a pod.) alebo tovarov, ktoré vyrábate/predávate, nakoľko takéto videá predstavujú AVMS,
 • ak poskytujete AVMS a máte svoje sídlo/ miesto podnikania / bydlisko mimo SR, avšak prijímate redakčné rozhodnutia týkajúce sa AVMS v SR a v zaznamenávate podstatnú časť zamestnancov v SR, ktorí sa podieľajú na tvorbe obsahu AVMS,
 • ak tvoríte a zverejňujete podcasty a ich nahrávanie zaznamenávate aj na videá a tieto umiestňujete na platformu na zdieľanie videí (napr. YouTube), kde sú dostupné v katalógu programov, môže ísť o AVMS a v takom prípade môžete mať povinnosť aj voči Rade pre mediálne služby),
 • ak na svojom videokanáli na platforme okrem živých prenosov umiestňujete aj iné videá, ktoré sú dostupné v katalógu, z ktorého si ich môže užívateľ vyberať v čase, ktorý mu vyhovuje, alebo sú do tohto katalógu umiestňované automaticky po skončení živého prenosu (napr. platforma Twitch), potom môžete napĺňať kritéria AVMS,
 • ak živé prenosy vysielate na inej webovej stránke (nie na platforme alebo sociálnej sieti), váš videokanál môže spĺňať charakter programovej služby šírenej prostredníctvom internetu, čo zákon považuje za vysielanie prostredníctvom internetu, ide o tzv. webcasting, základný spôsob verejného prenosu, na ktorý je nutné udelenie autorizácie vysielania,
 • zoznam platforiem a sociálnych sietí, na ktoré sa vzťahujú nové povinnosti zákon neurčuje, definuje len, čo je to platforma na zdieľanie videí, ako príklad uvádzame YouTube, Facebook, TikTok, Instagram a pod.,
 • ak ako fyzická osoba prevádzkujete viacero videokanálov na jednej platforme, nemáte oznamovaciu povinnosť pre každý videokanál zvlášť, oznamovaciu povinnosť si splníte jedným formulárom,
 • ak zverejňujete videá na viacerých platformách, povinnosť si splníte jedným formulárom,
 • ak ste fyzická osoba a zverejňujete videá aj na webovej stránke aj na platforme na zverejňovanie videí, musíte si povinnosti splniť dvomi formulármi (zvlášť povinnosť autorizácie a zvlášť oznamovaciu povinnosť),
 • ak ste právnická osoba a zverejňujete videá aj na webovej stránke aj na platforme na zverejňovanie videí, povinnosť si splníte jedným formulárom,
 • oznamovacia povinnosť sa vzťahuje aj na prevádzkovateľa videokanálu, ktorý je neplnoletým dieťaťom, pričom povinnosť by mal splniť jeho zákonný zástupca, 
 • ak ste fyzická osoba, vaše osobné údaje, ktoré poskytnete v oznámení, nebudú zverejnené verejnosti, 
 • ak ste právnická osoba, vaše osobné údaje, ktoré poskytnete v žiadosti (číslo autorizácie, názov AVMS, základné údaje poskytovateľa) budú zverejnené na webovom sídle Rady a aj v registri médií, 
 • ak AVMS pre vás ako klienta zabezpečuje marketingová, reklamná agentúra a pod. o autorizáciu by mala požiadať osoba, ktorá je za AVMS reálne redakčne zodpovedná, odporúčame preto, aby ste o autorizáciu požiadali priamo vy ako klient agentúry, pričom váš vzájomný vzťah pri poskytovaní AVMS by mal byť predmetom vzájomnej dohody, 
 • autorizácia poskytovania AVMS je s výnimkou presne určených prípadov neprevoditeľná na inú osobu, 
 • to, koľko alebo či vôbec na poskytovaní AVMS aktuálne zarábate, nie je určujúce, pokiaľ je zverejňovanie videí s cieľom dosiahnutia zisku, avšak v momentálnom prechodnom období, v ktorom Rada bude rozhodovať o udelení autorizácie pre už jestvujúce videokanály (resp. prijímať oznámenia o ich poskytovaní), sa síce môže touto skutočnosťou do nejakej miery zaoberať, 
 • pravidlo, že každá AVMS má byť podľa zákona poskytovaná až po udelení autorizácie jej poskytovania, sa týka len nových žiadateľov, ak už AVMS poskytujete a chcete si splniť povinnosť a dodatočne požiadať o jej autorizáciu, môžete po podaní žiadosti pokračovať vo svojej činnosti ako doteraz, nemusíte preto svoju činnosť prerušiť do rozhodnutia Rady, 
 • ak AVMS poskytujete ako fyzická osoba a teda máte voči Rade len oznamovaciu povinnosť, takisto môžete vo vašej činnosti pokračovať ako doteraz, bez ohľadu na to, či vás už Rada vyrozumela o tom, či vaše oznámenie prijala (teda či vyhodnotila, že skutočne poskytujete AVMS).

Zákon o mediálnych službách – Sankcie za nesplnenie povinností

Zákon o mediálnych službách umožňuje Rade pre mediálne služby ukladať za nesplnenie tejto povinnosti finančné aj nefinančné sankcie. Cieľom Rady však nie je sankcionovať, ale pôsobiť edukatívne a preventívne. Dočasne preto nebude iniciovať žiadne aktivity, ktoré by viedli k sankcionovaniu dotknutých subjektov.  Pozornosť venuje najmä tomu, aby sa všetky subjekty včas dozvedeli o svojej povinnosti a splnili si ju tak, ako ju definuje zákon o mediálnych službách. Odporúčame vám však uvedené povinnosti plniť – správny poplatok je v porovnaní s možnou pokutou zanedbateľný.

Aby sa o vašej žiadosti rozhodlo v čo najkratšom čase, mala by spĺňať všetky potrebné náležitosti – s čím vám v securion pomôžeme.

gdpr-poradenstvo-securion


 1. Zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách). Tento zákon zároveň zrušil Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. 

Získajte konkurenčnú výhodu vďaka aktívnemu prístupu k ochrane osobných údajov.

Tagy článku -

GDPR online

Môže Vás zaujímať

Zostaňte v obraze

Legislatívne povinnosti nám dávajú príležitosť na to, aby sme veci robili lepšie.

questionnaire

Vyplňte GDPR dotázník a získajte 30 minútovú konzultáciu ZDARMA.

Zistite viac icon

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

POTREBUJETE PORADIŤ?

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.